Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 28-10-2019

Sag nr. AR2018.0077

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Cimber A/S (nu CityJet A/S)

Mail til medarbejdere var ikke organisationsfjendtlig adfærd eller misbrug af ledelsesretten

Sagen angik, om Cimber A/S (nu CityJet A/S) udviste organisationsfjendtlig adfærd eller misbrugte ledelsesretten ved at udsende mail af 16. juni 2017 til virksomhedens piloter i Kø­benhavn og mail af 4. juli 2017 til virksomhedens piloter og kabinepersonale i København.

Mailen af 16. juni 2017 fra direktøren og bestyrelsesformanden i Cimber A/S blev sendt til piloterne efter, at Flyvebranchens Personale Union (FPU) som led i forhandlingerne mellem Cimber A/S og FPU om indgåelsen af en ny overenskomst for piloterne havde afgivet første konfliktvarsel den 9. juni 2017. Mailen var genstand for langvarige drøftelser på et fællesmøde den 28. juni 2017, og det måtte lægges til grund, at parterne anså spørgsmålet om mailen for afsluttet ved forhandlingerne og tilkendegivelserne på fællesmødet. Klager var derfor afskåret fra nu at gøre gældende, at mailen udgjorde organisationsfjendtlig adfærd eller misbrug af ledelsesretten.

Mailen af 4. juli 2017 fra direktøren og bestyrelsesformanden blev sendt til piloterne og kabinepersonalet efter, at FPU havde afgivet andet konfliktvarsel den 30. juni 2017. Retsformanden udtalte bl.a., at ledelsen i Cimber A/S som udgangspunkt må anses for at være berettiget til at udtale sig om sit syn på de igangværende forhandlinger om indgåelse af en overenskomst og som udgangspunkt hel­ler ikke kan anses for at være afskåret fra over for medarbejderne at give udtryk for bekymring for muligheden for at opretholde arbejdspladsen i tilfælde af strejker og appellere til medarbej­derne om at overveje situationen i lyset heraf. Retsformanden udtalte endvidere, at ledelsens tilkendegivelser i sammenhængen ikke kunne anses for at være utilladelige eller illoyale i forhold til fagfor­eningen, og der heller ikke var grundlag for at antage, at hensigten var at lægge hindringer i vejen for de ansattes medlemskab af fagforeningen. Retsformanden fandt, at det anførte i mailen ikke kunne anses for at være organisationsfjendtlig adfærd eller for at være i strid med ledelsesretten, og frifandt derfor CityJet A/S.