Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 23. september 2019 23-09-2019

Sag nr. AR2018.0686

Fagbevægelsens Hovedorganisation for 3F Transportgruppen (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Arbejdsgiverforeningen KA for Thorsø Miljø- og Biogasanlæg A.m.b.a. (advokat Steen Elkjær).

Virksomhed var ikke omfattet af overenskomst

Sagen angik, om Thorsø Miljø- og Biogasanlæg A.m.b.a. var omfattet af Mejeribrugets Overenskomst (nu Mejeribranchens Fællesoverenskomst), enten som følge af, at Thorsø Miljø- og Biogasanlæg havde indgået en tiltrædelsesaftale herom, eller som følge af, at virksomheden ved sin adfærd stiltiende måtte anses at have tiltrådt overenskomsten.

Arbejdsretten fandt, at der på baggrund af sagens oplysninger ikke var grundlag for at antage, at Thorsø Miljø og Biogasanlæg havde indgået en skriftlig aftale om at tiltræde Mejeribrugets overenskomst, heller ikke som følge af virksomhedens deltagelse i arbejdsmarkedspensionsordningen i PensionDanmark. Retsformanden udtalte bl.a., at der ikke forelå en underskrevet tiltrædelsesaftale, at det måtte lægges til grund, at virksomheden stedse havde afvist at indgå en tiltrædelsesaftale, og at virksomheden kun fulgte overenskomsten med hensyn til løn- og pensionsforhold med det formål ikke at aflønne de ansatte ringere end de ville blive ved ansættelse andre steder. Endvidere var der efter pensionsregulativet mulighed for at gøre undtagelse med hensyn til kravet om overenskomst for "bestemte gruppers vedkommende efter generelle kriterier, der ikke giver anledning til spekulation imod pensionskassen", og det kunne ikke udelukkes, at Thorsø Miljø- og Biogasanlæg havde indgået en aftale om at indbetale til PensionDanmark, selv om virksomheden ikke havde tiltrådt overenskomsten.

Arbejdsretten fandt endvidere, at Thorsø Miljø- og Biogasanlæg heller ikke ved sin adfærd stiltiende måtte anses at have tiltrådt overenskomsten. Retsformanden udtalte bl.a., at det måtte lægges til grund, at virksomheden ikke havde ønsket at tiltræde overenskomsten og heller ikke havde anset sig for at være retligt bundet af denne, at virksomheden i 1996 og senere ikke havde imødekommet anmodninger fra SID om indgåelse af overenskomst, ligesom heller ikke andre forhold gav grundlag for at antage, at virksomheden anså sig for bundet af overenskomsten.