Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 09-11-2020

Sag nr. 2020-442

Fagbevægelsens Hovedorganisation for HK Handel (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Fri¬luftsland A/S (advokat Søren Narv Pedersen).

Virksomhed var ikke berettiget til at afvise krav om ikrafttræden af Bu­­tiksoverenskom­sten

Friluftsland A/S blev i kraft af sit medlemskab af Dansk Erhverv Arbejdsgiver omfattet af

Bu­­tiksoverenskomsten. Det var efter overenskomstens § 12 en betingelse for, at overenskomsten kunne træde i kraft for Friluftsland, at mindst 50 procent af medarbejder­ne på det område, som overenskomsten til­sigtede at omfatte, var or­ganiseret i HK.

 Friluftsland meldte sig med virkning fra den 1. juli 2019 ud af Dansk Er­­­hverv Arbejdsgiver og var således ikke medlem af denne arbejdsgiverforening, da HK i slutningen af juli 2019 i henhold til Butiksoverenskomstens § 12 fremsatte krav om over­enskomst vedrørende Friluftslands forretning i Odense med henvisning til, at betingelsen om organisering af 50 procent af med­arbejderne var opfyldt for så vidt angår denne forretning.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om udmeldelsen af Dansk Erhverv Arbejds­giver indebar, at Fri­luftsland blev frigjort for sin forpligtelse efter Butiksoverenskomstens § 12 til at lade over­ens­komsten træde i kraft for så vidt angår Friluftsland Odense, når 50 procent-betingelsen var op­fyldt.

Arbejdsretten fandt, at den omstændighed, at Friluftsland meldte sig ud af Dansk Erhverv Ar­bejdsgiver, ikke i sig selv indebar, at Friluftsland blev frigjort for de forpligtelser, der fulgte af Butiksover­enskomstens § 12, herunder forpligtelsen til at lade over­enskomsten træde i kraft, når 50 procent-reglen blev opfyldt. Ved udmeldelsen blev Friluftsland stillet, som om der var indgået en tiltrædelsesoverenskomst for så vidt angår de rettigheder og forpligtelser, der frem­g­­år af Butiksoverenskomstens § 12, og krav om at ind­gå overenskomst kunne herefter, når 50 procent-be­tin­gel­sen var opfyldt, fremsættes direkte over for Friluftsland.

På tidspunktet for HK's fremsættelse af krav om overenskomst vedrørende Friluftsland Odense havde Fri­luftsland ikke opsagt og havde heller ikke mulighed for gennem opsigelse at frigø­re sig for si­ne forpligtelser efter Butiksoverenskomstens § 12.

Arbejdsretten fandt allerede som følge heraf, at Friluftsland ikke var berettiget til at afvise HK's krav om at lade Butiksoverenskomsten træde i kraft.