Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 07-01-2021

Sag nr. 2019-235

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Malerforbundet i Danmark mod Kristelig Arbejdsgiverforening for VSM Contractors A/S

Sag ikke afvist fra Arbejdsretten

Spørgsmålet var, om en sag, hvor klager havde nedlagt påstand om, at en virksomhed skulle idømmes en bod for brud på maleroverenskomstens § 10 ved ikke at have over­­holdt arbejdsmiljølovens sik­ker­heds­bestemmelser, skulle afvises fra Arbejdsretten. Indklagede havde anført, at Arbejdsretten ikke har formel kompetence til at behand­le sagen, jf. arbejdsmil­jø­lo­vens § 72 b, og at det også vil være i strid med ne bis in idem (forbuddet mod dobbelt strafforfølgning), hvis sagen pådømmes i Arbejdsretten.

På baggrund af FV 2016.0084 og FV 2019.0145 lagde retsformanden til grund, at manglende overholdelse af de til enhver tid gæl­dende sikkerheds- og velfærdsbestemmelser, jf. malerover­enskomstens § 10, stk. 2, udgør overenskomstbrud, der kan forfølges fagretligt, herunder ved Arbejdsretten. Dette gælder bå­de i tilfælde, hvor Arbejdstilsynet forinden har truffet afgørelse i sagen, og i tilfælde, hvor Arbejdstilsynet ikke har truffet afgørelse. Dermed er det også uden betydning for adgangen til fagretlig forfølgning af brud på reglerne som overenskomstregler, om Arbejdstilsynet har eller ikke har til opgave at påse overholdelsen af de tilsvarende forpligtelser i arbejdsmiljølovgiv­ningen, jf. arbejdsmiljølovens § 72 b.

Hvad særligt angår de tilfælde, hvor Arbejdstilsynet forinden har truffet en strafferetlig afgø­relse i sagen, bemærkede retsformanden, at en sag ved Arbejdsretten om bod ikke er en straffesag, og at en samtidig eller efterfølgende fagretlig forfølgning derfor ikke er i strid med reglerne om forbud mod dobbelt strafforfølgning (ne bis in idem).

Som følge af det anførte blev sagen ikke afvist.