Spring over hovedmenu

Dom af 13-01-2021

Sag nr. 2019-416

Akademikerne for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse (advokat Jonas Blegvad Jensen)

Om ret til pilottillæg og om ret til at bevare tillægget ved ansøgning om en anden stilling inden for Forsvaret.

Den tjenestemandsansatte T blev i 2001 udnævnt til premierløjtnant efter at have gennemført jager­pilotuddannelsen i USA. Samtidig fik T udbetalt pilottillæg i henhold til den dagældende aftale herom. Efter hjemkomst til Danmark skulle T gennemgå en operativ omskoling med henblik på at flyve danske flytyper, men i 2002 blev T frataget sin flyvestatus, og gennemførte derfor ikke den operative omskoling. T fik fortsat udbetalt pilottillægget.

Tjenestemandsretten udtalte, at aftalegrundlaget for pilottillægget forud for 2006 måtte forstås såle­des, at tillægget ikke mistedes som følge af, at den pågældende officer ikke gennemførte omskolin­gen til danske flytyper. § 1, stk. 4, i 2005-aftalen om pilottillæg, som trådte i kraft den 1. januar 2006, indeholdt imidlertid skærpede betingelser for at oppebære pilottillægget, idet den afskar pilo­ter fra fortsat at modtage pilottillæg, hvis de ikke kunne erhverve omskolet status på dansk flytype og derfor måtte udtræde af pilotfunktionsområdet.

Tjenestemandsretten fastslog, at de skærpede betingelser for at oppebære pilottillægget også gjaldt for T, selv om fratagelsen af T's flyvestatus, og dermed konstateringen af, at T ikke kunne erhverve omskolet status, skete forud for, at de skærpede betingelser trådte i kraft. T havde derfor efter den 1. januar 2006 ikke længere krav på at få udbetalt pilottillægget i henhold til den kollektive aftale herom. Den fortsatte udbetaling af pilottillægget efter dette tidspunkt måtte herefter anses som sket på grundlag af et individuelt tilsagn herom.

Spørgsmålet var herefter, hvilken betydning det havde for T's mulighed for fortsat at oppebære pi­lottillægget, hvis han søgte en anden stilling inden for Forsvaret. Tjenestemandsretten fastslog, at afgørelsen af dette spørgsmål beroede på 2005-aftalens § 9, hvorefter pilottillægget kan reduceres helt eller delvist, hvis den pågældende officer efter ansøgning ikke ønsker sig anvendt i overens­stemmelse med sin pilotuddannelse. Spørgsmålet beroede således ikke på selve det forhold, at den pågældende søger en anden stilling, men på, om betingelsen i § 9 er opfyldt.