Spring over hovedmenu

Dom af 12. december 2022 12-12-2022

2021-6130

Fagbevægelsens Hovedorganisation for HK Danmark mod Dansk Arbejdsgiverforening
for DIO I for Amcor Flexibles Denmark ApS

Om Emballageoverenskomstens bestemmelse i § 21, stk. 6, om betaling for søgnehellig­dage under en arbejdsfordeling, der er iværksat i henhold til overenskomsten, også gælder un­der en midler­tidig arbejdsfordeling, der er iværksat i henhold til lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndterin­gen af covid-19.

Sagen drejede sig om, hvorvidt Amcor Flexibles Denmark ApS, der havde etableret en ordning med arbejdsfordeling i hen­hold til lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndterin­gen af covid-19, var forpligtet til at yde betaling for skærtorsdag og langfredag 2021 i medfør af Emballage­overenskomstens § 21, stk. 6, til syv medarbejdere, der i henhold til arbejdsforde­lingen var ledige de to dage.

Spørgsmålet var nærmere, om overenskomstens bestemmelse i § 21, stk. 6, om betaling for søgnehellig­dage under en arbejdsfordeling, der er iværksat i henhold til overenskomsten, også gælder un­der en midler­tidig arbejdsfordeling, der er iværksat i henhold til loven.

Arbejdsretten fandt, at der ikke er grundlag for at fastslå, at Emballageoverenskom­stens § 21, stk. 6, finder anvendelse, når en virksomhed omfattet af overenskomsten vælger at anvende lovens arbejdsfordelingsordning i stedet for overenskomstens ordning.  Det kunne der­for ikke lægges til grund, at Amcor Flexibles Denmark havde pligt til at yde søgnehelligdagsbetaling efter Embal­lageoverenskomstens § 21, stk. 6, under den midlertidige arbejdsfordeling, som virksomheden havde iværksat i foråret 2021 i henhold til loven.