Spring over hovedmenu

Dom af 15-12-2022

Sag 2021-6141 (tidl. 2021-903)

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund mod X ApS, Y ApS og GLS-A for Z ApS

Sæsonarbejdere på planteskole var arbejdsudlejet og havde krav på overenskomstmæssig løn mv.

Sag 2021-6141 (tidl. 2021-903)

Referencer: Overenskomsten 2013-2015 for gartnerier og planteskoler indgået mellem 3F og GLS-A, navnlig protokollat XII om underleverandører og protokollat XIII om vikarer, samt overenskomsten 2018-2021 for gartnerier og planteskoler indgået mellem 3F og GLS-A, navnlig kapitel 17 om underleverandører og vikarer. 

Resumé

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund mod X ApS, Y ApS og GLS-A for Z ApS.

Sagen angik, om et antal personer, der i 2019 udførte sæsonarbejde på en planteskole, X ApS, udførte dette arbejde som led i effektuering af planteskolens entrepriseaftaler med tre selskaber, der ikke var overenskomstdækket, og som de pågældende personer var udlejet til fra Y ApS, eller om de pågældende sæsonarbejdere reelt var arbejdsudlejet til planteskolen og dermed overenskomstdækket efter planteskolens overenskomst. 

Desuden angik sagen, om der var arbejdsretlig identitet mellem de ligeledes indklagede Y ApS – som ikke var omfattet af en overenskomst, og som de pågældende sæsonarbejdere havde ansættelseskontrakter med – og Z ApS, som var omfattet af en overenskomst. 

Henset til indholdet af de fremlagte entreprisekontrakter fandt Arbejdsretten, at udgangspunktet for bedømmelsen af tvisten om arbejdsudleje var, at der var tale om entreprisearbejde.

Det var herefter lønmodtagersiden, som havde bevisbyrden for, at der reelt var tale om arbejdsudleje. Efter bevisførelsen, herunder flere vidneforklaringer fra tidligere ansatte sæsonarbejdere, fandt Arbejdsretten, at de personer, der i perioder i 2019 var udsendt af et af entrepriseselskaberne til at arbejde på planteskolen, reelt var arbejdsudlejet med planteskolen som deres reelle arbejdsgiver i disse perioder. De var dermed berettiget til løn og arbejdsvilkår i henhold til den overenskomst, der på det tidspunkt var gældende for planteskolen. 

Arbejdsretten fandt endvidere, at uanset et personsammenfald i ejerkreds og ledelse og uanset samme fysiske adresse og et vist samvirke om administrative forhold var der ikke grundlag for at fastslå, at Z ApS’ overenskomstmæssige forpligtelser også skulle gælde for Y ApS som følge af arbejdsretlig identitet mellem de to selskaber, og selskaberne blev frifundet.

For så vidt angik planteskolen fandt Arbejdsretten, at bod var forskyldt. Boden blev efter et konkret samlet skøn udmålt til 3.000.000 kr.