Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 20. september 2022 20-09-2022

2022 - 564

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af dette forbund og FOA – Fag og Arbejde for et antal medlemmer af dette forbund

Vurdering af om serviceassistenters arbejdsnedlæggelser skete som led i en systematisk aktion og spørgsmål om forligsrabat

Arbejdsrettens dom af 20. september 2022

Sag 2022-564

Referencer: Overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og henholdsvis Fagligt Fælles Forbund og FOA – Fag og Arbejde.

Resumé

Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark mod Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund og FOA – Fag og Arbejde for et antal medlemmer af disse forbund.

Sagen angik spørgsmålet, om to arbejdsnedlæggelser med ca. 14 dages mellemrum kunne anses for at være sket som led i en systematisk aktion. Sagen angik endvidere om et forligstilbud, der alene angik en del af tvisten, kunne medføre, at der blev ydet en forligsrabat.

Den 21. januar og den 2. februar 2022 om morgenen nedlagde en række medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og FOA – Fag og Arbejde kortvarigt arbejdet. I forlængelse af arbejdsnedlæggelserne den 2. februar 2022 blev der afholdt et fællesmøde den 8. februar 2022. Af fællesmødereferatet af 25. februar 2022 fremgik bl.a., at Fagbevægelsens Hovedorganisation anerkendte, at arbejdsnedlæggelserne var overenskomststridige, at arbejdsnedlæggelserne stod i sammenhæng og anerkendte dermed systematik. Efter Regionernes Lønnings- og Takstnævn indbragte spørgsmålet om bod for Arbejdsretten, tilbød Fagbevægelsens Hovedorganisation at indgå forlig for så vidt angik de medarbejdere, der deltog i arbejdsnedlæggelserne den 2. februar 2022, men bestred, at medarbejderne, der deltog i arbejdsnedlæggelserne den 21. januar 2022, havde pådraget sig bodsansvar.

Arbejdsretten fandt, at arbejdsgiveren havde bevisbyrden for, at arbejdsstandsningen var sket som et led i en sy­ste­ma­tisk aktion, og det måtte af­gøres ud fra sagens konkrete omstændig­heder, om der var ført et til­stræk­kel­igt bevis. Efter en samlet vurdering af bevisførelsen fandt Arbejdsretten, at der ikke var til­stræk­keligt grundlag for at fastslå, at de serviceassistenter, der alene nedlagde arbejdet den 21. ja­nuar 2022, deltog i en sy­­ste­ma­tisk aktion. Med hensyn til de ser­viceassistenter, der havde nedlagt arbejdet både den 21. januar og den 2. februar 2022, hav­de forbundene i duplikken anerkendt, at de havde på­draget sig bodsansvar for deres arbejds­ned­læggelser begge dage.

Spørgsmålet var dernæst, om det forligstilbud, der blev fremsat af Fagbevægelsens Hovedorganisation kunne medføre en forligsrabat på 13 kr.

Arbejdsretten fandt, at klager ikke havde saglig grund til at afslå tilbuddene for så vidt angår de serviceassistenter, der alene deltog i arbejdsnedlæggelserne den 2. februar 2022. Disse serviceassistenter havde derfor krav på en forligsrabat, således at timeboden for deres vedkommende blev fastsat til 37 kr. De serviceassistenter, der havde deltaget i arbejdsnedlæggelserne begge dage, skulle hver betale en bod på 50 kr. for hver time (sammenlagt), de havde deltaget i arbejdsnedlæggelserne.