Spring over hovedmenu

Dom af 22-09-2022

2022 - 5 (2020-1127)

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Serviceforbundet (advokat Ann-Beth Kirkegaard) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for X ApS (advokat Søren Møller Rasmussen)

Hjemsendelse uden løn i force majeure situation på grund af corona-pandemien var ikke berettiget

Den 17. marts 2020 blev A, der var ansat i X ApS som butikskontrollant i lufthavnen, hjemsendt uden løn, idet X ApS’ eneste kunde lukkede ned for brugen af butikskontrollanter i lufthavnen på grund af corona-pandemien. Den 2. april 2020 meddelte X ApS A, at det så ud til, at der først ville blive åbnet for grænserne om 90 dage, og at hjemsendelsen af ham blev forlænget på ubestemt tid. Den 14. maj 2020 ophævede A’s fagforening hans ansættelsesforhold.

Parterne var enige om, at der i forbindelse med covid-19 i marts 2020 var tale om en force majeure situation i lufthavnen, og spørgsmålet var, om hjemsendelse uden løn var berettiget.

Arbejdsretten fandt, at X ApS ikke med henvisning til bestemmelser i overenskomsten kunne hjemsende A uden løn.

Arbejdsretten udtalte, at det efter praksis på det arbejdsretlige område må anses for berettiget at hjemsende en medarbejder uden løn i tilfælde, hvor der indtræder en begivenhed, der forhindrer udførelse af arbejdet, og hvis indtræden arbejdsgiveren er helt uden indflydelse på og ikke har kunnet forudse. Dette gælder dog ikke, hvis risikoen herfor findes at burde bæres af arbejdsgiveren.

Den 14. marts 2020 indgik regeringen, FH og DA en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Aftalen blev fulgt op af et aktstykke og ved lov af 24. marts 2020 om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19.

Arbejdsretten udtalte, at det måtte lægges til grund, at X ApS havde mulighed for at benytte ordningen om lønkompensationen for de ansatte i selskabet, herunder for A. Under hjemsendelsen uden løn, som blev forlænget på ubestemt tid, blev A sat i en situation, hvor såvel hans forsørgelsesgrundlag som hans tilknytning til X ApS, herunder om han var forpligtet til at stå til rådighed for virksomheden eller kunne tage andet arbejde, igennem lang tid var behæftet med usikkerhed.

På denne baggrund var X ApS nærmest til at bære risikoen for den opståede situation og havde ikke kunne hjemsende A uden løn, hvorfor X ApS skulle betale 73.500 kr. til A.

X ApS blev ikke pålagt bod.