Spring over hovedmenu

Dom af 28-11-2022

2021-6151 (tidl. 2021 - 1137)

Lærernes Centralorganisation mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for Skole x

Resumé sag 2020-6151

En lærer, der var valgt tillidsrepræsentantsuppleant for lærerne på den indklagede skole, blev uden forudgående forhandling mv. opsagt og fritstillet den 31. maj 2021. Arbejdsretten fandt, at dette var i strid med § 11, stk. 2 og 6, i aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv., idet lærerens arbejdsforhold herved blev afbrudt, og han blev forhindret i at kunne udføre sin funktion som tillidsrepræsentantsuppleant.

 Opsigelsen og dermed også fritstillelsen blev trukket tilbage telefonisk dagen efter, den 1. juni 2021, og Arbejdsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at læreren forstod, at han ikke længere var opsagt og fritstillet, men var fritaget for tjenesten som lærer. Der var ikke grundlag for at antage, at han ikke kunne have fået adgang til skolen, hvis han havde anmodet om det for at varetage en opgave som tillidsrepræsentantsuppleant.

 Arbejdsretten fandt på denne baggrund, at overenskomstbruddet havde varet fra den 31. maj til den 1. juni 2021.

 Boden blev fastsat skønsmæssigt til 15.000 kr., idet Arbejdsretten dels lagde vægt på tillidsrepræsentantbeskyttelsens centrale betydning for klager, dels i formildende retning på det meget korte tidsrum, og at der ikke kunne antages at have været konkrete skadevirkninger af overenskomstbruddet.