Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-11-2022

Sag nr. 2022-743 Lars Hjortnæs

FOA for A mod KL for Kommune 1

Sagen angår, om det var usagligt, at den indklagede kommune den 4. marts
2021 bortviste klager fra en stilling som sosu-assistent i kommunens Sundhedsog Omsorgsforvaltning, Center 1. I givet fald er der spørgsmål om erstatning og
godtgørelse.