Spring over hovedmenu

Kendelse af 04-05-2022

Sag nr. 2021-1094 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund Privat Service Hotel og Restauration tillige for medlem A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver tillige for Jansens Rengøringsservice v/B

I en sag indbragt for Arbejdsretten med påstand om efterbetaling og bod er der sket henvisning til faglig voldgift af et spørgsmål om overenskomstfortolkning. Under skriftvekslingen af sagen for faglig voldgift har klager nedlagt en betalingspåstand støttet bl.a. på anbringender om overenskomstens fortolkning, mens indklagede har nedlagt påstand om frifindelse for betalingspåstanden støttet bl.a. på anbringender om overenskomstens fortolkning. Efter sagens forberedelse har indklagede taget bekræftende til genmæle over for betalingspåstanden, men med forbehold for så vidt angår fortolkningsspørgsmålet. Parterne strides om, hvorvidt sagen herved skal anses for afsluttet, eller om klager kan nedlægge en anerkendelsespåstand om fortolkningen af overenskomsten og forlange sagen videreført til afgørelse heraf