Spring over hovedmenu

Dom af 11-12-2023

Sag nr. 2022-544

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Forsikringsforbundet mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og som mandatar for SOS International A/S

Virksomhed havde ikke handlet i strid med Hovedaftalen og Forsikringsoverenskomsten ved at lade arbejde udføre i en dattervirksomhed, der var omfattet af en anden overenskomst 

Resume

Sagen angik, om det udgjorde brud dels på Hovedaftalen mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet dels på Forsikringsoverenskomsten, at en virksomhed, der var medlem af FA og derigennem omfattet af Hovedaftalen og Forsikringsoverenskomsten, lod testarbejde i form af podning for Covid-19 og dertil knyttede funktioner udføre af medarbejdere ansat i datterselskabet. Datterselskabet var ikke medlem af FA og derigennem omfattet af Hovedaftalen og Forsik­rings­­­over­ens­komsten, men var derimod medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og der­igen­nem om­fattet af Funk­ti­o­nær­­over­ens­­komst for handel, viden og service ind­gået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat og HK Han­del.

 

Arbejdsretten udtalte, at der ikke er fastsat regler i Hovedaftalen eller i Forsikringsoverenskomsten, der udtrykkeligt forbød virksomheden at lade det pågældende arbejde udføre i sit datterselskab. Dette udelukkede imidlertid ikke, at der – ud fra arbejdsretlige grundsætninger om om­gåelse eller lignende – kunne foreligge brud på Ho­ved­aftalen og For­sik­rings­overenskomsten, men hertil krævedes navnlig, at klager kunne godt­gøre, at over­ladelsen af de pågældende aktiviteter ikke var begrundet i drifts­mæs­sige hen­syn.

 

Arbejdsretten fandt, at klager ikke havde godtgjort, at der lå usaglige hensyn bag virksomhedens beslutning om at lade arbejdet udføre i datterselskabet. Det måtte tværtimod lægges til grund, at der lå saglige, driftsmæssige hensyn bag denne beslutning. Arbejdsretten tog herefter FA og virksomhedens påstand om frifindelse til følge.