Spring over hovedmenu

Dom af 14-09-2023

Sag nr. 2022-267

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Danske Bioanalytikere (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I for Vitanova ApS (advokat Michael Hegelund Nielsen)

Resume

Fertilitetsklinik kunne ved simpel opsigelse frigøre sig fra overenskomst med Danske Bioana­lytikere ved indmeldelse i arbejdsgiverorganisationen DI Overenskomst I. 

Sagen angik en virksomhed, der hidtil havde været omfattet af en virksomhedsoverenskomst og ho­vedaftale med Danske Bioanalytikere (Dbio). Efter at virksomheden var blevet indmeldt i Dansk Industri (DI Overenskomst I (DIO I)), opsagde virksomheden overenskomsten med Dbio med hen­blik på at overgå til Industriens Funktionæroverenskomst indgået mellem DIO I og CO-industri. Sa­gen angik herefter for Arbejdsretten betingelserne for, at virksomheden efter indmeldelsen i Dansk Industri kunne blive frigjort fra overenskomsten indgået med Dbio. Spørgsmålet var navnlig, om frigørelse kunne ske ved simpel opsigelse af overenskomsten, eller om frigørelse i mangel af aftale med Dbio kun kunne ske ved at iværksætte arbejdsstandsning (frigørelseskonflikt).

For at en virksomhed, der er part i en overenskomst, kan blive frigjort fra overenskomstforholdet, er det ikke tilstrækkeligt, at virksomheden opsiger overenskomsten i henhold til overenskomstens egne opsigelsesregler. Efter hovedaftalen er det herudover en betingelse for, at virksomheden – uden at skulle iværksætte frigørelseskonflikt – kan blive frigjort fra et hidtidigt overenskomstfor­hold, at en ”anden overenskomst træder i stedet”.

Arbejdsretten fandt, at betingelsen om, at anden overenskomst var trådt i stedet, var opfyldt i det foreliggende tilfælde. Arbejdsretten lagde herved bl.a. vægt på, at Industriens Funktionæroverens­komst måtte antages i det væsentlige at omfatte samme dækningsområde, som den opsagte overens­komst med Dbio, og at Industriens Funktionæroverenskomst var indgået med CO-industri, der er medlem af samme hovedorganisation (Fagbevægelsens Hovedorganisation) som Dbio. Under disse omstændigheder fandt Arbejdsretten, at Industriens Funktionæroverenskomst var trådt i stedet for overenskomsten med Dbio i forbindelse med virksomhedens indmeldelse i DIO I, og at virksomhe­den derfor var blevet frigjort fra overenskomsten med Dbio.