Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-11-2023

Sag nr. 2021-641 Vibeke Rønne

Fødevareforbundet NNF som mandatar for A mod Coop Danmark A/S

Sagen angår fortolkning af arbejdstidsreglerne for bagermestre, der er ansat under joblønsordningen, jf. § 3 i Fødevareoverenskomsten. Hovedspørgsmålet er, om der er sket misbrug af ordningen. I Fødevareoverenskomstens § 3, stk. 6, litra a, vedrørende bagermestre er der som eksempel på misbrug angivet tilfælde, hvor en bagermester pålægges at undgå overarbejde i sammenhæng med, at bagermesteren selv skal påtage sig det arbejde, der ellers skulle være udført som overarbejde.

Efter bevisførelsen fandt opmanden det efter en samlet vurdering ikke godtgjort, at Coop havde misbrugt joblønsordningen. Opmanden lagde herunder vægt på, at den pågældende bagermesters arbejdstid havde været væsentligt længere end den, der ifølge overenskomsten gælder for øvrige medarbejdere, at bagermesteren flere gange havde omtalte sin store arbejdsbyrde over for sin varehuschef, men at varehuschefen ikke havde kendskab til omfanget af hans arbejde. Opmanden lagde desuden vægt på, at bageriet under bagermesterens ansættelse havde en normal bemanding i forhold til omsætningen, og at bemandingen ikke ændrede sig efter bagermesterens fratræden.