Spring over hovedmenu

Kendelse af 06-09-2023

Sag nr. 2023-441 Tine Vuust

3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration for A mod HORESTA Arbejdsgiver for Hotel Koldingfjord A/S

Ved en ændring af erhvervsuddannelsesloven i 2010 blev der lovmæssigt indført en mulighed for at gennemføre tjeneruddannelsen i et såkaldt EUX-forløb, hvor eleven i forbindelse med en erhvervs-uddannelse tillige tog en gymnasial uddannelse på HF-niveau. EUX-forløbet til tjener varer 2 måne-der længere og indeholder flere skoleuger end tjeneruddannelsen i et EUD-forløb og ny-mesterlære.
Overenskomstparterne er enige om, at EUX-elever er omfattet af parternes elevoverenskomst.
Sagen angår spørgsmålet om, hvordan EUX-elever skal aflønnes, idet det ikke er lykkedes parterne at indgå en særskilt aftale herom.