Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse - Arbejdsrettens retsbog af 24-01-2024

Sag nr. 2023-593

Unisport A/S mod Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund – 3F Transportgruppen

Konflikt kunne ikke lovligt opretholdes efter tiltrædelse af overenskomst med andet forbund i samme hovedorganisation

Arbejdsrettens retsbog af 24. januar 2024

Sag 2023-592

Referencer: varsling, konflikt, sympatikonflikt, overenskomstdækket

Resumé

Unisport A/S mod Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund (3F Transportgruppen).

Arbejdsretten tilkendegav, at en dom ville gå ud på, at det indklagede forbund skulle anerkende, at den iværksatte konflikt samt sympatikonflikt over for Unisport A/S er ulovlig, efter at virksomheden i juni 2022 har indgået overenskomst med HK.

Arbejdsretten fandt, at konflikten og sympatikonflikten oprindelig var lovlig både reelt og formelt. Det er imidlertid fast antaget i arbejdsretlig praksis, at en faglig organisation som udgangspunkt ikke lovligt kan etablere konflikt over for en arbejdsgiver med henblik på at opnå overenskomst på et arbejdsområde, der allerede er dækket af en overenskomst med et andet forbund, når de konkurrerende forbund begge er medlemmer af samme hovedorganisation, og at en fravigelse af udgangspunktet forudsætter, at der foreligger meget stærke grunde, jf. bl.a. Arbejdsrettens dom af 11. juni 2018 (AR2017.0662).

På grundlag af bevisførelsen fandt Arbejdsretten, at der ikke forelå omgåelse eller andre meget stærke grunde til at fravige udgangspunktet efter arbejdsretlig praksis. Herefter spærrede virksomhedens tiltrædelse af HK-overenskomsten, der måtte anses for sket med henblik på overenskomstdækning af arbejdet på virksomhedens lager, nu for 3F’s krav om overenskomstdækning af arbejdet på lageret. 

På baggrund af Arbejdsrettens tilkendegivelse indgik parterne forlig, således at indklagede tog bekræftende til genmæle over for klagers påstand i det omfang, det fulgte af tilkendegivelsen.