Spring over hovedmenu

Udpegning af opmænd

Fremgangsmåden

Udpegning af dommere og andre som opmænd for såvel faglige voldgiftsretter nedsat til behandling af enkeltsager som faglige voldgiftsorganer af mere permanent karakter som f.eks. afskedigelses-, leder- og overenskomstnævn sker ved, at parterne retter henvendelse til Arbejdsrettens formand (arbejdsretslovens § 27).

Henvendelsen skal sendes til rettens sekretariat, gerne pr. mail til fagligvoldgift@arbejdsretten.dk, og bør, hvis den har relation til en enkeltsag, indeholde en kort angivelse af, hvad tvisten drejer sig om.

Der kan udpeges både dommere og andre personer, hvad enten de er optaget på den særlige opmandsliste eller ej. 

Parterne kan indstille, at en bestemt person udpeges. Det bør i givet fald udtrykkeligt fremgå, om parterne er enige om at pege på vedkommende, og om den pågældende eventuelt på forhånd har erklæret at være villig til at påtage sig hvervet.  

Sekretariatet vil herefter foretage eventuelt nødvendige undersøgelser, forelægge sagen for Arbejdsrettens formand og meddelte parterne dennes afgørelse.

En af parterne bedes sende opmanden en mail med angivelse af parternes mailadresser og oplysning om, cirka hvornår parterne ønsker sagen mundtligt behandlet og med 3 datoforslag til møde samt angivelse af, hvor sagen ønskes behandlet. Opmanden vil herefter snarest besvare henvendelsen og meddele, hvilken af de 3 datoer der foretrækkes. Er opmanden forhindret i at deltage på de foreslåede tidspunkter, vil han eller hun sende parterne 3 nye forslag.

Opmandslisten

Listen er udarbejdet efter forslag fra de organisationer og myndigheder, der afgiver indstilling til beskæftigelsesministeren om beskikkelse af faglige dommere til Arbejdsretten, af de ordinære dommere i samarbejde med rettens formandskab.

 • Oliver Talevski, højesteretsdommer, formand i Arbejdsretten
 • Hanne Schmidt, højesteretsdommer, næstformand i Arbejdsretten
 • Lars Hjortnæs, højesteretsdommer, næstformand i Arbejdsretten
 • Kristian Korfits Nielsen, højesteretsdommer, næstformand i Arbejdsretten
 • Jørgen Steen Sørensen, højesteretsdommer, næstformand i Arbejdsretten
 • Rikke Foersom, højesteretsdommer, næstformand i Arbejdsretten 
 • Poul Dahl Jensen, højesteretsdommer
 • Søren Højgaard Mørup, højesteretsdommer
 • Børge Dahl, fhv. højesteretspræsident
 • Thomas Rørdam, fhv. højesteretspræsident
 • Lene Pagter Kristensen, fhv. højesteretsdommer
 • Jon Stokholm, fhv. højesteretsdommer
 • Vibeke Rønne, fhv. højesteretsdommer
 • Tine Vuust, landsdommer i Østre Landsret, sekretariatsleder i Arbejdsretten
 • Peter Thønnings, landsdommer i Østre Landsret
 • Marianne Levy, fhv. landsdommer i Østre Landsret
 • Niels Waage, fhv. retspræsident ved retten i Roskilde
 • Mads Bundgaard Larsen, præsident for Sø- og Handelsretten
 • Ulrik Jørgensen, byretsdommer
 • Jens Kristiansen, professor, dr. jur.
 • Lars Lindencrone Petersen, advokat
 • Natalie Videbæk Munkholm, lektor, ph.d.

 

Anmodninger om opmandsudpegninger bedes sendes til fagligvoldgift@arbejdsretten.dk.