Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 02-09-2010

Sag nr. AR2010.0039

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund(3F) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI.

Arbejdsgivere ikke forpligtede til at betale for chaufførers lovpligtige efteruddannelse.

Bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport fastsætter en række krav til erhvervschaufførers kvalifikationer og uddannelse, idet der bl.a. skal gennemføres en obligatorisk efteruddannelse hvert femte år. I ATL-overenskomsten mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og 3F var det bestemt, at "medarbejdere, der deltager i aftalte uddannelsesaktiviteter, oppebærer sædvanlig overenskomstmæssig løn." Der fandtes en tilsvarende bestemmelse i AKT-overenskomsten mellem 3F Transportgruppen og Handel Transport Service/Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik. For Arbejdsretten var det spørgsmålet, om arbejdsgiverne var forpligtede til at afholde omkostningerne ved gennemførelse af ansatte chaufførers lovpligtige efteruddannelse, idet LO/3F gjorde gældende, at dette både fulgte af forpligtelsen til at udøve ledelsesretten, jf. Hovedaftalens § 4, stk. 1, og af overenskomsterne. Arbejdsretten frifandt arbejdsgiverne og udtalte, at der ikke af bestemmelserne i bekendtgørelsen kunne udledes en betalingsforpligtelse. Heller ikke efter ordlyden af Hovedaftalens § 4, stk. 1, eller efter den hidtidige forståelse af begrebet ledelsesret var der grundlag for at antage, at ledelsesretten som sådan skulle kunne danne grundlag for en betalingsforpligtelse. Arbejdsretten udtalte endelig, at det efter ATL- og AKT-overenskomsternes ordlyd var en betingelse for, at arbejdsgiverne skal betale for chaufførernes efteruddannelse, at denne er aftalt. Dette var ikke tilfældet med hensyn til den lovpligtige efteruddannelse, denne sag angik.