Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Retsformandsafgørelse af 04-03-2010

Sag nr. AR2009.0464

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund(3F) mod Finansministeriet for Personalestyrelsen for Køge Kirke

Bod for manglende rettidig regulering af løn.

Lønnen for en offentligt ansat gartner blev ikke årsreguleret, hvilket blev konstateret ved fagforeningens gennemgang af lønsedler i forbindelse med en anden sag. På et mæglingsmøde opnåedes enighed om efterbetaling af godt 16.000 kr. med renter, hvilket skete i forbindelse med næste lønudbetaling. Lønmodtagersiden gjorde gældende, at selve det forhold, at der ikke er betalte den løn, som den ansatte efter overenskomsten har krav på, udgør et overenskomstbrud, og at der i mangel af oplysning om særligt undskyldende omstændigheder efter praksis skal betales en bod. Arbejdsgiversiden fandt, at der var tale om en sådan bagatel, at der ikke bør pålægges bod, jf. herved arbejdsretslovens § 12, stk. 6. Retsformanden fastslog, at en arbejdsgivers pligt til at betale korrekt løn rettidigt er af så afgørende betydning, at brud på denne pligt, når tålegrænsen for, hvad der er af fejl, som kan klares ved at blive rettet, er overskredet, som udgangspunkt må anses for bodspådragende. Dette gælder også, når arbejdsgiveren er en offentlig institution.  I det foreliggende tilfælde, var der ikke tale om en fejl, som var rettet på arbejdsgiveren initiativ, men en fejl, som arbejdsgiveren ikke opdagede i hele vedkommendes resterende ansættelsestid på 1½ år. På den baggrund kunne fejlen ikke anses for så undskyldelig, at bod helt kan bortfalde, men efter dens beskedne økonomiske betydning og omgående rettelse ved henvendelse herom, fandtes boden passende at kunne fastsættes til 2.000 kr.