Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 16-03-2011

Sag nr. AR2010.0525

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund(3F) mod SALA for GLS-A på egne vegne og for Gartneriet Nymarken ApS.

Virksomhed og organisation pålagt bod for at tilsidesætte forbud mod fortrædigelse, virksomheden tillige for organisationsfjendtlig handling.

Sagen drejede sig om, hvorvidt en virksomhed (gartneri) ved ikke straks efter ophøret af en lovlig konflikt at have genansat tre medlemmer af 3F havde tilsidesat hovedaftalen mellem LO og SALA og det generelle fortrædigelsesforbud. Sagen angik endvidere, om Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) ved handling og/eller rådgivning havde gjort sig delagtig i det påklagede forhold.

Arbejdsretten udtalte bl.a., at det gælder som et almindeligt arbejdsretligt princip, at der efter en afsluttet konflikt ikke må ske fortrædigelse af modparten. Forbuddet mod fortrædigelse indebærer bl.a. en pligt for arbejdsgiveren til at genansætte medarbejdere, der har deltaget i en lovlig konflikt. Kun hvis driftsmæssige hensyn i virksomheden kan begrunde det, kan det komme på tale at undlade genansættelse.

Arbejdsretten bemærkede herefter, at den i sagen omhandlede lovlige konflikt kun havde varet nogle ganske få timer den 1. juli 2010, hvorfor det var åbenbart, at konflikten ikke havde kunnet give nogen driftsmæssig begrundelse for ikke at genansætte de tre medarbejdere, der havde været omfattet af konflikten. Den indklagede virksomhed havde således tilsidesat forbuddet mod fortrædigelse af medarbejderne. Arbejdsretten fastslog desuden, at virksomhedens nægtelse af at genansætte medarbejderne i det mindste til dels skete som følge af medarbejdernes medlemskab af 3F, og at der således også forelå en organisationsfjendtlig handling omfattet af parternes hovedaftale. Med hensyn til GLS-A fandt Arbejdsretten, at der allerede efter indholdet af en mail af 1. juli 2010 fra organisationens direktør, hvori det oplystes, at konflikten ville ophøre samme dag kl. 12.00, få timer efter konfliktens iværksættelse, og hvoraf det samtidig fremgik, at de konfliktberørte medarbejdere ikke ville blive genansat, var et sikkert grundlag for at anse GLS-A som medansvarlig for tilsidesættelsen af fortrædigelsesforbuddet. Dette var på afgørende måde bestyrket af, at GLS-A ikke på et efterfølgende møde i Arbejdsretten havde pålagt virksomheden at genansætte de pågældende medarbejdere. Endvidere fandt Arbejdsretten, at GLS-A's vejledning over for medlemsvirksomhederne i tiden op til konfliktens iværksættelse ikke havde været fyldestgørende med hensyn til fortrædigelsesforbuddet.

Ved bodsfastsættelsen lagde Arbejdsretten på den ene side vægt på, at den konstaterede overtrædelse af fortrædigelsesprincippet var et klart og alvorligt brud på de indklagedes forpligtelser. For så vidt angik den indklagede organisation lagde Arbejdsretten på den anden side i formildende retning vægt på, at organisationen den 12. juli 2010 havde indgået aftale med 3F om, at de berørte medarbejdere skulle genindtræde i deres ansættelsesforhold i virksomheden fra og med den 1. juli 2010, hvorved den umiddelbare virkning af overtrædelsen af fortrædigelsesforbuddet blev afbødet. Herefter blev boden fastsat til 150.000 kr. For så vidt angik den indklagede virksomhed lagde Arbejdsretten i formildende retning vægt på, at GLS-A i tiden forud for den 1. juli 2010 gav sine medlemsvirksomheder rådgivning i forbindelse med sympatikonflikten, der ikke

- eller i hvert fald ikke i tilstrækkelig grad - havde gjort det klart, at fortrædigelse ikke må finde sted. Det måtte derfor i hvert fald til dels anses som et resultat af arbejdsgiverorganisationens rådgivning, at virksomheden ikke genansatte de tre 3F-medlemmer umiddelbart efter konfliktens ophør. Det forhold, at klagerens medlemmer imidlertid var blevet afskediget umiddelbart eller kort tid efter, at de som følge af forliget af 12. juli 2010 var blevet genantaget, skabte sammen med sagens øvrige omstændigheder en formodning for, at afskedigelsen havde forbindelse med den afsluttede lovlige konflikt. Arbejdsretten fandt ikke, at denne formodning var afkræftet af virksomheden gennem oplysningerne om virksomhedens stramme økonomi eller andre af de fremkomne oplysninger. Under henvisning hertil, men idet der dog også var taget hensyn til virksomhedens beskedne størrelse blev boden fastsat til 50.000 kr.