Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-11-2012

Sag nr. FV2012.0033 Jytte Scharling, Lene Pagter Kristensen og Poul Dahl Jensen

DIO I ved DI mod 3F Industri (Emballage) og HK/Privat

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om det forhold, at arbejdsgiveren, som kun er overenskomstmæssigt forpligtet til at betale supplerende sygeløn til organiserede medarbejdere, alene kan opnå refusion af udbetalt sygeløn fra industriens Sociale Fond for så vidt angår sådanne, er i strid med barselsudligningsloven, samt om den praksis, der har udviklet sig om, at arbejdsgiveren betaler fuld løn til medarbejdere, der gør brug af deres overenskomstmæsige ret til frihed til efter/videreuddannelse, også er overenskomstmæssigt bindende i forhold til uorganiserede medarbejderer, og i givet fald om den manglende refusion fra Uddannelsesfonden i forhold til de sidstnævnte er i strid med foreningsfrihedsloven)