Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-10-2012

Sag nr. FV2012.0120 Tine Vuust

Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund for et medlem mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for BS Distribution ApS

Afgørelse (om der forelå tvingende grunde til at bortvise eller i hvert fald afskedige en fællestillidsrepræsentant, der havde tilsidesat ledelsens pålæg om ikke at videregive visse oplysninger)