Spring over hovedmenu

Dom af 30-08-2012

Sag nr. TR2011.0005

Centralorganisationen af 2010 (CO10) for Handelsskolernes Lærerforening mod Moderniseringsstyrelsen for Den Selvejende Institution Rybners

Indplacering af en stilling som vicedirektør/rektor for gymnasiale uddannelser på en institution, som var etableret ved en fusion mellem en handelsskole og et gymnasium, skulle ikke besættes på tjenestemandslignende vilkår i henhold til en klassificeringsaftale fra 1995.

Sagen drejede sig om, hvorvidt Den Selvejende Institution Rybners, der blev etableret ved en fusion mellem en handelsskole og et gymnasium, var forpligtet til at besætte en stilling som vicedirektør/rektor for institutionens gymnasiale uddannelser på tjenestemandslignende vilkår i overensstemmelse med de klassificeringsbestemmelser, som fremgår af "Aftale om klassificering af nyoprettede lederstillinger ved erhvervsskolerne (tekniske skoler og handelsskoler)", indgået den 14. juni 1995 mellem nuværende Centralorganisationen af 2010 og Finansministeriet.

Tjenestemandsretten fandt, at Rybners ikke var en institution svarende til de erhvervsskoler (tekniske skoler og handelsskoler), som var omfattet af erhvervsskolelovgivningen på tidspunktet for klassificeringsaftalens indgåelse i 1995, og at stillingen som vicedirektør/rektor ved institutionen klart adskilte sig fra de erhvervsskolelederstillinger, som klassificeringsaftalen fra 1995 må antages at tage sigte på. Da stillingen dermed ikke var omfattet af aftalens dækningsområde, tog Tjenestemandsretten Rybners frifindelsespåstand til følge.

Moderniseringsstyrelsen havde for Rybners under sagen principalt gjort gældende, at Rybners skulle frifindes allerede som følge af, at det beror på arbejdsgiverens frie valg, om en stilling skal besættes på tjenestemandslignende vilkår, og at klassificeringsaftalen ikke indskrænkede denne valgfrihed. Tjenestemandsretten udtalte, at det kunne tyde på, at klassificeringsbestemmelserne i aftalen indebærer en begrænsning i arbejdsgiverens i øvrigt frie ret til at vælge ansættelsesformen, men at der ikke var anledning til at tage stilling til dette fortolkningsspørgsmål, fordi den pågældende stilling på institutionen under alle omstændigheder ikke var omfattet af aftalens dækningsområde.