Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 14-11-2013

Sag nr. AR2012.0682

Landsorganisationen i Danmark for HK Handel mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv for Silvan Kæden

Klageren havde ikke godtgjort, at en virksomheds ændrede praksis med indkvartering på deleværelser i forbindelse med medarbejdernes deltagelse i virksomhedens kurser udgjorde et misbrug af ledelsesretten.

Silvan Kæden ændrede sin praksis vedrørende indkvartering af medarbejdere i forbindelse med deres deltagelse på virksomhedens såkaldte produktkurser, således at medarbejderne som udgangspunkt skulle overnatte to og to sammen, frem for som tidligere på enkeltværelser.

HK Handel gjorde gældende, at indkvarteringen af medarbejdere på deleværelser udgjorde et misbrug af ledelsesretten.

Der var ikke indgået en kollektiv aftale om den nærmere tilrettelæggelse af kursusaktiviteten. Arbejdsretten udtalte, at det i kraft af ledelsesretten er arbejdsgiveren, der afgør, hvordan kursusaktiviteten og en eventuel indkvartering af kursusdeltagerne skal foregå. Ledelsesretten er dog underlagt begrænsninger bl.a. således at arbejdsgiverens dispositioner skal være begrundet i driftsmæssige hensyn og tage hensyn til lønmodtagernes interesser, sikkerhed, sundhed og integritet.

Baggrunden for den ændrede praksis var Silvan Kædens økonomiske situation og ønsket om på trods heraf at opretholde den hidtidige efteruddannelsesaktivitet for medarbejderne, og Arbejdsretten fandt, at dette var en fuldt saglig og driftsmæssig begrundelse for den ændrede praksis. HK Handel havde efter Arbejdsrettens opfattelse ikke sandsynliggjort, at der gælder en almindeligt accepteret norm om, at det anses for krænkende for personer af samme køn at skulle overnatte i samme værelse i en arbejdssituation, f.eks. i forbindelse med et efteruddannelseskursus.

Arbejdsretten fandt herefter ikke, at HK Handel havde godtgjort, at indkvartering på deleværelser i forbindelse med medarbejdernes deltagelse i Silvan Kædens kurser udgjorde et misbrug af ledelsesretten.