Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 18-04-2013

Sag nr. AR2012.0084

CO10 og Dansk Journalistforbund mod Socialstyrelsen (tidligere Hjælpemiddelinstituttet)

Medarbejdere, der forud for den 1. januar 2012 var ansat af den selvejende institution Hjæl­pe­middelinstituttet, overgik ikke til løn- og ansættelsesvilkår som fastsat i de statslige overens­komster som led i kommunalreformen.

Sagen angik spørgsmålet, om medarbejdere, der forud for den 1. januar 2012 var ansat af Hjælpe­middelinstituttet, med virkning fra den 1. januar 2007 (som led i kommunalreformen) blev omfattet af statslige overenskomster indgået mellem Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) hen­holds­vis Dansk Journalistforbund og Moderniseringsstyrelsen (tidligere Personalestyrelsen).

Af procedurelovens § 1, stk. 1, 1. pkt., fremgik, at loven fandt anvendelse ved de opgaveflytninger, der skete den 1. januar 2007 i henhold til lovgivningen om kommunalreformen mellem bl.a. amts­kommunerne og statslige myndigheder, og - efter bestemmelsens 2. pkt. - tilsvarende på opgave­flytninger mellem bl.a. amtskommunerne og selvejende institutioner.

Hjælpemiddelinstituttet var forud for kommunalreformen en selvejende institution, der udførte op­gaver for amtskommunerne samt Frederiksberg og Københavns kommuner på hjælpemiddelom­rå­det. Som led i kommunalreformen blev amtskommunernes hidtidige opgavevaretagelse på hjælpe­middelområdet overflyttet til en nyoprettet national videns- og specialrådgivningsorganisati­on (VISO) under Socialministeriet.

Arbejdsretten lagde bl.a. til grund, at Hjælpemiddelinstituttet efter kommunalreformen fortsat havde status som selvejende institution, og at Hjælpemiddelinstituttet ikke var underlagt VISO's eller So­ci­al­ministeriets instruktionsbeføjelse. Herefter, og da den stedfundne opgaveflytning skete til VISO og ikke til Hjælpemiddelinstituttet, udtalte Arbejdsretten, at de ansatte på Hjælpemiddelin­stituttet ikke var omfattet af procedureloven. Den omstændighed, at medarbejdere fra Velfærdsministeriet havde deltaget i personalemøder hos Hjælpemiddelinstituttet, kunne ikke føre til, at der forelå et til­sagn om overgang til statslige o­ver­enskomster. Arbejdsretten havde heller ikke grundlag for at tilsi­de­sætte Finansministeri­ets vurdering af, at Hjælpemiddelinstituttet og dets ansatte ikke efter budget­vejled­nin­gens pkt. 2.4.9 skulle omfattes af de statslige overenskomster.

Socialstyrelsen (tidligere Hjælpemiddelinstituttet) blev herefter frifundet.