Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 10-02-2014

Sag nr. AR2012.0643

Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for ENCO A/S VVS

Arbejdsgiver havde erkendt overenskomstbrud ved ikke i tilstrækkeligt omfang at have taget stilling til og imødekommet medarbejdernes reelle ønsker om efter- og videreuddannelse for kalenderåret 2011. Bod skønsmæssigt fastsat til 200.000 kr.

Sagen angik spørgsmålet, om ENCO A/S VVS skulle betale til bod til Blik- og Rørarbejderfor­bun­det for manglende overholdelse af pkt. 18 i VVS Overenskomst 2010-2012 om medarbejdernes ret til 2 ugers efter- og videreudannelse pr. kalenderår.

Det var under sagen ubestridt, at tillidsrepræsentant A den 12. april 2011 afleverede med­­­arbejdernes ønsker om efter- og videreuddannelse for kalenderåret 2011 til direktør B. Arbejdsretten lagde derudover til grund, at tillidsrepræsentant A på møderne i samarbejdsudvalget og i forhold til direktør B løbende forsøgte at få gennemført med­arbejdernes ret til efter- og videreuddannelse, herunder udarbejdede flere kursus­planer med hen­blik på den konkrete gennemførelse heraf.

Medarbejdernes overenskomstmæssige ret til efter- og videreuddannelse for kalenderåret 2011 blev imidlertid kun i beskedent omfang opfyldt af ENCO A/S VVS, der som følge heraf også erkendte at have begået over­ens­­komst­brud ved ikke i tilstrækkeligt omfang at have taget stilling til og imødekommet medar­bej­der­nes reelle kursusønsker for kalenderåret 2011. ENCO A/S VVS gjorde gældende, at der forelå formildende omstændigheder, bl.a. en arbejdsleders langvarige sygdomsfravær.

Arbejdsretten udtalte bl.a., at efter karakteren og grovheden af det begåede forhold, herunder det betydelige antal medarbejdere, der ikke fik den ønskede efter- og videreuddannelse, og da der ikke forelå formidlende omstændigheder, var der forskyldt en bod, der under de foreliggende omstæn­dig­heder skønsmæssigt kunne fastsættes til 200.000 kr.