Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 16-01-2014

Sag nr. AR2013.0305

Lærernes Centralorganisation mod KL

KL's lockoutvarsel over for LC omfattede også lærere, som indmeldte sig i Danmarks Lærerforening, mens konflikten verserede.

Den 28. februar 2013 varslede KL over for LC lockout og boykot med virkning fra den 1. april 2013. Den 10. april vejledte KL igennem et indlæg på KL's konfliktportal kommunerne om, at lærere, der meldte sig ind i Danmarks Lærerforening under konflikten, ikke ville blive omfattet heraf.

LC indbragte KL for Arbejdsretten med henblik på at få KL til at anerkende, at de lærere, der meldte sig ind i Danmarks Lærerforening efter lockoutens ikrafttræden, var omfattet af lockouten. LC mente desuden, at KL skulle betale en bod, da KL's adfærd ifølge LC var udtryk for organisationsfjendtlig adfærd og dermed udgjorde et brud på parternes hovedaftale.

Arbejdsretten udtalte, at det efter ordlyden af varslet var mest nærliggende at forstå det således, at det ikke alene omfattede de overenskomstansatte medlemmer af organisationer tilsluttet LC, herunder Danmarks Lærerforening, som var medlem ved konfliktens iværksættelse, men også lærere, som indmeldte sig, mens konflikten verserede. Herefter tog Arbejdsretten LC's påstand herom til følge.

Det fulgte af det anførte, at KL's vejledning af kommunerne om, at lærere, der meldte sig ind i Danmarks Lærerforening efter konfliktens ikrafttræden, ikke blev omfattet af konflikten, var forkert. Der var imidlertid ikke grundlag for at antage, at KL havde haft til hensigt at påvirke lærernes incitament til at melde sig ind i LC's organisationer, herunder Danmarks Lærerforening. KL's vejledning kunne efter Arbejdsrettens opfattelse derfor ikke anses som udtryk for organisationsfjendtlig adfærd i strid med parternes hovedaftale. Da der således ikke var sket et brud på parternes hovedaftale, blev KL frifundet for LC's påstand om betaling af bod.

Henvisninger: ARD 80 (AT 1912 side 82) ARD 1087 (AT 1927 side 90) ARD 1089 (AT 1927 side 99) ATD 1225 (AT 1929 side 153) Per Jacobsen: Kollektiv arbejdsret (5. udg.1994) side 322