Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 28-03-2014

Sag nr. AR2012.0777

Landsorganisationen i Danmark for Fag og Arbejde (FOA) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for Region Sjælland

Offentlig arbejdsgiver havde udøvet ledelsesretten uretmæssigt ved sin fremgangsmåde i en større generel afskedigelsesrunde. Bod på 100.000 kr.

I forbindelse med en større generel afskedigelsesrunde gjorde Region Sjælland det til en betingelse for omplacering af medarbejdere til en anden stilling end den, de hidtil havde varetaget, at medarbejderne skulle opsige deres hidtidige stillinger, hvorved de gav afkald på deres opsigelsesvarsel efter overenskomsten og funktionærloven. For klagernes vedkommende indebar de tilbudte nye stillinger en lavere løn og en kortere arbejdstid, som ville gælde straks fra tiltrædelsen i de nye stillinger. Såfremt medarbejderne ikke accepterede tilbuddet om en ny stilling på de nævnte vilkår, ville de blive opsagt fra deres hidtidige stillinger med deres overenskomstmæssige opsigelsesvarsel.

Det fulgte af regionens egne retningslinjer for omplacering, at regionen anså de medarbejdere, der blev tilbudt omplacering, som de bedst kvalificerede blandt de medarbejdere, der kunne være tale om at ansætte, til de stillinger, de blev tilbudt. Dette var i overensstemmelse med regionens pligt til som offentlig myndighed at ansætte de bedst kvalificerede i stillingerne. Ved at stille krav om, at ansøgerne skulle opsige deres hidtidige stillinger for at kunne opnå ansættelse i den nye stilling, havde regionen imidlertid gjort medarbejdernes accept af dette vilkår - og ikke medarbejdernes kvalifikationer - til hovedkriteriet for at blive ansat i de nye stillinger.

Arbejdsretten fandt, at Region Sjælland herved havde udøvet sin ledelsesret uretmæssigt og fastsatte efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder boden herfor til 100.000 kr.