Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 04-04-2014

Sag nr. AR2013.0571

Landsorganisationen i Danmark for Offentligt Ansattes Organisationer mod Moderniseringsstyrelsen for OPLOG Korsør

OPLOG Korsør havde ikke handlet organisationsfjendtligt over for Offentligt Ansattes Organisationer ved lokale lønforhandlinger i 2013.

Sagen angik spørgsmålet, om OPLOG Korsør ved lokale lønforhandlinger (ny løn) i 2013 havde handlet organisationsfjendtligt over for Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) i strid med § 1, stk. 2, og § 3, stk. 1, i Hovedaftale mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (nu OAO).

I Hovedaftalens § 1, stk. 2, og § 3, stk. 1, hedder det, at Finansministeriet hverken direkte eller in­direkte vil lægge hindringer i vejen for, at medarbejdere organiserer sig i en organisation tilsluttet OAO, og at Finansministeriet anerkender OAO som forhandlingsberettiget organisation.

Som led i de lokale lønforhandlinger var der blevet afholdt en lønsamtale mellem medarbejder A og den­nes nærmeste fore­satte ved OPLOG Korsør. Der blev i den forbindelse udfyldt et lønsamtale- og ind­­stillings­skema, hvor der i rubrikken "Forhand­lings­berettiget organisation" blev anført "Det Fag­li­ge Hus", og hvor den foresatte som begrundelse for indstillingen havde anført bl.a., at "A har i fle­re år ikke valgt at blive indstillet til vederlag, da han er medlem af "Det faglige hus". Jeg mener imid­­ler­tid, at han bør indstilles på trods af dette, da han er en vigtig krumtap i DAE."

Arbejdsretten udtalte bl.a., at angivelsen af Det Faglige Hus som forhandlingsberettiget organisation - eller den manglende rettelse heraf - alene kunne betegnes som en formel fejl, og at OPLOG Kor­sør under hele forløbet havde ageret ud fra, at det var Dansk Metal og ikke "Det Faglige Hus", der var forhandlingsberettiget organisation.

Arbejdsretten fastslog endvidere, at der ikke var grundlag for at for­stå til­førslen i lønsamtale- og indstillingsskemaet på en sådan måde, at OPLOG Korsør ved indstil­lin­gen af A til et engangsveder­lag havde tillagt hans medlemskab af "Det Faglige Hus" betyd­ning.

I spørgsmålet om OPLOG Korsør mod bedre vidende havde erklæret nylønsforhand­lin­ger­­ne for af­slut­tede og undladt at uddele lokale lønmidler til medarbejdere på Dansk Metals for­hand­­lings­områ­de som sanktion for, at sagen var videreført fagretsligt, fastslog Arbejdsretten, at det var Dansk Me­tal, der havde trukket sig fra de lokale lønforhandlinger.

OPLOG Korsør blev herefter frifundet.

Henvisninger: ARD 1990.289 (AT 191 side 71) ARD 1996.271 (AT1997 side 87) ARD 2000.298 (AT 2001 side 16) ARD 2002.025 (AT 2002 side 81) ARD 2003.893 (AT 2004 side 62) UfR 1997 side 1508 H UfR 2005 side 2111 H UfR 2006 side 657/2 V UfR 2009 side 2134/2 H UfR 2013 side 3306 H Jens Kristiansen: Den kollektive arbejdsret (2. udg.2008) side 112-15 og 346-50. Ole Hasselbalch: Den danske arbejdsret III (2009) side 2202f og 2919-22 Jens Kristiansen: Grundlæggende arbejdsret (2. udg.2008) side 214-16 Personaleadministrativ vejledning pkt. 11.7