Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 06-02-2014

Sag nr. AR2012.0553 m.fl.

Landsorganisationen i Danmark for CO-industri mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I

Udmåling af bod ved manglende efterlevelse af forlig eller fællesmødepålæg i sager om bidrag til industriens uddannelsesfonde.

Sagerne, der i Arbejdsretten blev behandlet i forbindelse med hinanden, angik udmåling af bod i tilfælde, hvor en sag er blevet indbragt for Arbejdsretten som følge af, at overenskomstparterne ikke har kunnet opnå enighed på et fællesmøde, eller hvor en virk­somhed ikke har efterlevet et forlig eller pålæg meddelt på et fællesmøde om indberetning af lønsummer og/eller betaling af bidrag til Industriens Kompetenceudviklingsfond, Industriens Uddan­nelses- og Samarbejdsfond og DA-LO udviklingsfonden.

Arbejdsretten fastslog bl.a., at en virksomheds manglende eller forsinkede efterlevelse af et forlig indgået mellem overenskomstens parter og af fællesmødeafgørelser, herunder forlig indgået på et fællesmøde, udgør et selvstændigt overenskomstbrud, som kan indbringes for og afgøres af Arbejdsretten.

Arbejdsretten udtalte bl.a., at aftalen af 8. november 2010 mellem CO-industri og DI om håndtering af sager om manglende indberetning eller indbetaling vedrørende uddannelsesfondene ikke regulerer bodsudmåling i tilfælde, hvor en virksomheds manglende eller forsinkede efterlevelse af et forlig eller en fællesmødevedtagelse indbringes for Arbejdsretten. Der var ikke grundlag for at antage, at Arbejdsretten skulle være afskåret fra i givet fald at fastsætte bod for et sådant særskilt overenskomstbrud, således at den samlede bod overstiger den bod, som er blevet fastsat eller kunne fastsættes i henhold til det bodsskema, der er knyttet til aftalen. Tilsvarende gælder i tilfælde, hvor parterne ikke har kunnet enes om bodsstørrelsen, og sagen derefter indbringes for Arbejdsretten.

Arbejdsretten udtalte endvidere, at det bodsbeløb, som er eller kunne være fastsat i overensstemmelse med aftalen af 8. november 2010, som udgangspunkt passende kan forhøjes med ca. en femtedel heraf, dog mindst med 3.000 kr. Dette udgangspunkt kan fraviges, hvis der foreligger særlige forhold eller undskyldende omstændigheder.

Arbejdsretten fastsatte herefter bodsbeløbet for de enkelte sager i overensstemmelse med de beskrevne principper.

Henvisninger: ARD 1986.274 (AT 1987 side 102) ARD 1988.300 (AT1990 side 21) ARD 1989.423 (AT1990 side 108) ARD 1999.420 (AT 1999 side 93) ARD 2001.297 (AT 2001 side 101) ARD 2002.718 (AT 2003 side 53) ARD 2004.1061 (AT 2005 side 144) RFM 2007.1028 m.fl. (AT 2009 side 168) Jens Kristiansen: Den kollektive arbejdsret (2. udg. 2008) side 643f Ole Hasselbalch: Arbejdsprocesret (2008) side 134f