Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Forlig Efter Tilkendegivelse af 25-11-2014

Sag nr. AR2013.0405

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod GLS-A for Majland A/S

Entreprise eller arbejdsudleje.

 Spørgsmålet var, om en række personer med tilknyt­ning til en polsk virksomhed, der i som­meren 2012 udførte arbejde hos en dansk gartnerivirksomhed, var arbejdsud­le­jet til denne og dermed i lighed med vikarer om­fattet af overens­kom­sten på området, eller om der var tale om entreprisearbejde, som faldt uden for overenskomsten. Henset til fremlagte entreprisekontrakter, som SKAT havde forhåndsgodkendt bl.a. ud fra den forudsætning, at gartnerivirksomheden ikke reelt under effektueringen af kontrakterne ville forestå ledelse og instruktion af arbejderne, fandt retsformanden, at udgangspunktet for bedømmelsen af tvisten var, at der var tale om entreprisearbejde. Det var herefter lønmodtagersiden, som havde bevisbyrden for anbringendet om, at der reelt var tale om arbejdsudleje, og efter en gennemgang af bevisførelsen tilkendegav retsformanden, at dette ikke kunne anses for godtgjort. Lønmodtagersiden tog herefter bekræftende til genmæle over for arbejdsgiversidens påstand om frifindelse.

Afgørelsen er omtalt i Arbejdsrettens årsberetning 2014 under punkt 6.2.