Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens kendelse af 09-10-2014

Sag nr. AR2012.0618

Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for BIC Electric Sp.zo.o.

Virksomhed havde godtgjort, at beløb udbetalt som udstationeringstillæg, skulle medregnes som en del af den overenskomstmæssige mindsteløn.

Sagen angik, om en virksomhed havde betalt korrekt overenskomstmæssig løn i forbindelse med arbejde udført i Danmark af tre udstationerede polske arbejdstagere. Klager havde under hovedsagen påstået betaling af bod. Indklagede havde påstået frifindelse. Arbejdsretten tog ved en delafgørelse stilling til, om beløb, der i henhold til lønsedlerne var udbetalt som "Ekstrabetaling for udstationering" uden indeholdelse af skat, indgik som en del af den overenskomstmæssige løn.

Arbejdsretten udtalte, at overenskomsten skulle fortolkes i overensstemmelse med udstationeringsdirektivet. Da udstationeringstillæggene var udbetalt uden fradrag for socialsikringsbidrag, pension og skat var der skabt en formodning for, at de var givet som godtgørelse for udgifter, der reelt var afholdt i forbindelse med udstationeringen, og det påhvilede herefter virksomheden at afkræfte denne formodning, hvis de helt eller delvis skulle kunne anses som løn.

Efter bevisførelsen fandt Arbejdsretten, at virksomheden havde afkræftet denne formodning, og at udstationeringstillæggene udgjorde en løndel, der kunne henregnes til mindstelønnen.

Henvisning: ARD 2008.464 (AT 2011 side 1)