Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 11-05-2015

Sag nr. AR2014.0579

Landsorganisationen i Danmark for HK Stat, mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Ikke bodsansvar for ikke at have indbetalt pensionsbidrag af udligningstillæg

 I en faglig voldgiftskendelse havde opmanden fastslået, at et omstridt udlig­nings­tillæg var pen­si­ons­gi­vende for ansatte omfattet af ci­vilarbej­der­loven, og at der dermed var begået overenskomstbrud. Sagen for Arbejdsretten angik, om Forsvarsministeriets Personalestyrelse har pådraget sig et bodsansvar ved ikke at have indbetalt pensionsbidrag af udligningstillæg til medarbejdere omfattet af civil­ar­bejderloven.

Arbejdsretten udtalte, at den omstændighed, at en faglig voldgiftsret har konstateret, at der foreligger et over­ens­komst­brud, efter Ar­­bejdsrettens faste praksis ikke medfører bodsansvar, hvis det under­lig­gen­de fortolknings­spørgs­mål har været tvivlsomt og først endeligt er afklaret ved vold­gifts­retten. Omvendt pålægges der bodsansvar, hvis det lægges til grund, at der ik­ke har fore­lig­­get nogen reel usikkerhed om fortolkningen af den på­gæl­dende overenskomst eller aftale.

I den foreliggende sag fandt Arbejdsretten, at der havde været en reel usikkerhed om, hvor­vidt ud­lig­nings­­tillæg til ansatte omfattet af ci­vilar­bej­­der­lo­ven var pen­sions­gi­ven­de. Herefter var der ikke er grund­­lag for at pålægge Forsvarsministeriets Per­sonalestyrelse en bod for over­ens­komst­bruddet.

Henvisninger: AR1989.029 (4. januar 1990, AT1990 side 47) AR2011.0282 (20. oktober 2011, AT2011 side122) AR1989.029 (4. januar 1990, AT1990 side 47) FV2013.0127 (25. marts 2014).