Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 30-06-2015

Sag nr. AR2014.0228

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Nobina Danmark A/S.

Busselskab havde pådraget sig bodsansvar for brud på underretningspligten i aftalen mellem LO og DA om kontrolforanstaltninger

 Sagen angik, om busselskabet Nobina Danmark A/S havde pådraget sig bodsansvar for brud på aftalen af 27. oktober 2006 mellem LO og DA om kontrolforanstaltninger ved uden forudgående varsel at have brugt et elektronisk kontrolsystem (fleet control) installeret i virksomhedens busser til kontrol af chaufførernes arbejdstid og brændstofforbrug.

Det var ubestridt, at Nobina uden forudgående varsel havde anvendt fleet control systemet til kontrol af en chaufførs kørsel og arbejdstid, og at dette havde resulteret i, at det blev konstateret, at chaufføren ved tre lejligheder ikke havde kørt busruten til ende. Som følge heraf blev chaufføren tildelt en advarsel og senere - efter gentagelse - afskediget. Det var endvidere ubestridt, at Nobina derved havde tilsidesat underretningspligten efter pkt. 2. i aftalen om kontrolforanstaltninger.

Arbejdsretten fastslog, at Nobina tillige havde brudt pkt. 2. i aftalen om kontrolforanstaltninger i forbindelse med afskedigelse af 6 chauffører. Nobina havde anvendt fleet control systemet til kontrol af de 6 chaufførers brændstofforbrug og havde ladet oplysningerne om brændstofforbruget indgå ved udvælgelsen af, hvilke chauffører der skulle afskediges ved arbejdsmangel, uden at chaufførerne havde fået tilstrækkeligt klart og tydeligt forudgående varsel.

Arbejdsretten fastslog endvidere, at Nobina havde pådraget sig bodsansvar som følge af bruddet på pkt. 2 i aftalen om kontrolforanstaltninger, og boden blev fastsat til 50.000 kr.

Henvisninger: AR2012.0177 (5. juli 2013, AT2013 side 22) Jens Kristiansen: Den kollektive arbejdsret, 3. udgave (2014) side 344-347 og side 368-370, Helge Werner: Hovedaftalen (2015) side 242-262.