Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 15-02-2015

Sag nr. AR2013.0640

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Topia By Roll ApS.

Entreprise eller arbejdsudleje

Spørgsmålet var, om en række personer med tilknyt­ning til to andre virksomheder, der var registreret under branchekoden vikarbureauer, som fra foråret 2011 til sommeren 2012 udførte arbejde hos en dansk gartnerivirksomhed, var arbejdsud­le­jet til denne og dermed i lighed med vikarer om­fattet af overens­kom­sten på området, eller om der var tale om entreprisearbejde, som faldt uden for overenskomsten.

Henset til fremlagte entreprisekontrakter og til at SKAT efter et uanmeldt besøg i virksomheden havde henlagt sagen fandt retsformanden, at udgangspunktet for bedømmelsen af tvisten var, at der var tale om entreprisearbejde.

Det var herefter lønmodtagersiden, som havde bevisbyrden for anbringendet om, at der reelt var tale om arbejdsudleje, og efter en gennemgang af bevisførelsen tilkendegav retsformanden, at han efter en samlet vurdering af det samlede bevismateriale fandt det overvejende betænkeligt at fravige det nævnte udgangspunkt og fastslå, at der i perioden eller en del af den reelt havde været tale om arbejdsudleje. Lønmodtagersiden tog herefter bekræftende til genmæle over for arbejdsgiversidens påstand om frifindelse.

Afgørelsen er omtalt i Arbejdsrettens årsberetning 2014 under punkt 6.2.