Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 19-03-2015

Sag nr. AR2013.0657

Landsorganisationen i Danmark for CO-industri mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Maskinfabrikken Buma v/ Kenneth Bøvadt.

Bodsforlig ikke bortfaldet som følge af manglende rettidig opfyldelse

En virksomhed havde begået brud på overenskomstbestemmelser om Industriens Uddannelsesfonde ved manglende indberetning af lønsummer for 2011 og manglende indbetaling af uddannelsesfondsbidrag for 2. halvår 2012 på 3.215,17 kr.

Ved forlig indgået på et fællesmøde den 18. april 2013, hvor virksomheden i øvrigt oplyste, at lønsummen for 2011 var 0 kr., blev den pålagt at betale de skyldige fondsbidrag og en bod på 4.000 kr. inden 14 dage. Boden blev imidlertid først betalt den 13. maj og fondsbidraget den 14. november, angiveligt fordi virksomhedens bogholder havde opfattet forliget således, at det var indeholdt i de 4.000 kr.

Lønmodtagersiden gjorde på den baggrund gældende, at forliget var bortfaldet som følge af for sen opfyldelse og indbragte sagen for Arbejdsretten med endeligt krav om betaling en bod på 10.250 kr. (med henvisning til overenskomstparternes såkaldte håndteringsaftale opgjort som en bod på 3.000 kr. for den manglende (for sene) indberetning af lønsummer for 2011 og en bod på 8.250 kr. for den manglende (for sene) indbetaling af uddannelsesfondsbidrag for 2. halvår 2012, idet virksomheden på det tidspunkt, hvor den manglende og indbetaling af det her omhandlede fondsbidrag blev konstateret angiveligt heller ikke havde betalt fondsbidrag for 2. halvår 2011 og 1. halvår 2012, samt en bod på 3.000 kr. for brud på de fagretlige regler ved ikke at efterleve fællesmødereferatet, alt med fradrag af de betalte 4.000 kr.).

Arbejdsgiversiden, der oprindeligt havde været af den opfattelse, at der ikke var mulighed for at indbringe spørgsmålet om manglende efterlevelse af et eksegibelt forlig for Arbejdsretten, nedlagde påstand om frifindelse mod betaling af en bod på 3.000 kr.

Retsformanden bemærkede indledningsvis, at det følger af arbejdsretlig praksis, at forsinket efterlevelse af et forlig, der er indgået mellem overenskomstens parter på et fællesmøde, udgør et selvstændigt overenskomstbrud, der kan udløse bod. Fællesmødereferatet indeholdt intet forbehold fra lønmodtagersiden om helt eller delvis bortfald af forliget i tilfælde af forsinket betaling af det fastsatte beløb, og det kunne ikke antages på anden måde at have været klart, at lønmodtagersiden forudsatte, at forliget om bodens størrelse ville bortfalde, hvis den fastsatte betalingsfrist blev overskredet. Et forbehold i referatet om indbringelse for retten måtte desuden mest nærliggende forstås som sigtende til muligheden for at klage over selvstændige overenskomstbrud i tilfælde af manglende eller forsinket efterlevelse af forliget.

Forliget kunne følgelig ikke anses for bortfaldet. En del af betalingen skete med ca. 14 dages forsinkelse, mens det resterende beløb blev betalt med godt 6 måneders forsinkelse på grund af en misforståelse af forligsteksten. På den baggrund skulle virksomheden betale en bod på 3.000 kr. for overenskomstbrud ved forsinket efterlevelse af fællesmødeforliget.