Spring over hovedmenu

Dom af 17-09-2015

Sag nr. TR2014.0005

Akademikerne for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark mod Moderniseringsstyrelsen.

Bod på 150.000 kr. for brud på aftalen af 20. juni 1995 om klassificering af ny­oprettede tjenestemandsstillinger § 1 i forbindelse med klassificeringen af en nyoprettet stilling som chef for Ope­rationsstaben i Forsvaret.

Spørgsmålet var, om Moderniseringsstyrelsen havde overtrådt aftalen af 20. juni 1995 om klassifi­cering af nyoprettede tjenestemandsstillinger § 1 ved Forsvarsministeriets bemanding af en nyop­rettet stilling som chef for Operationsstaben før stillin­gens endelige klassifice­ring. Tje­nestemands­retten bemærkede, at Finansministeriet eller det mini­sterium, der er bemyndiget hertil efter § 1, stk. 1 og 2, i klassificeringsaftalen af 20. juni 1995, skal udarbejde forslag til klassi­ficering af nyopret­tede tjenestemandsstillinger, som sendes til vedkom­mende centralorganisation eller den tilsluttede organisation, som centralorganisationen har bemyn­diget hertil. Forslaget anses, jf. afta­lens § 1, stk. 3, for godkendt, hvis ingen centralorganisation in­denfor en frist på tre uger har med­delt, at den øn­sker særskilt forhandling om stillingens klassifice­ring.

Tjenestemandsretten lagde til grund, at der mellem parterne var enighed om, at klassificerings­aftalen skal forstås således, at en nyoprettet stil­ling først kan opslås eller besættes, når den er klassi­ficeret, medmindre andet er aftalt, men at afta­len ikke er til hinder for, at stillingens funktion kan varetages af en fungerende i stillin­gen, indtil stillingen er blevet endeligt klassificeret.  På baggrund af indholdet af nogle mails, herunder en mail fra Forsvarsministeriets øverste ledelse, fandt Tjenestemandsretten, at der var skabt en formodning for, at der var sket en udpeg­ning i stillingen forud for stillin­gens ende­lige klassificering, og at det herefter måtte påhvile Moderniseringsstyrelsen at godtgøre, at dette  ikke var tilfældet. Tjenestemandsretten fandt endvidere, at Moderniseringsstyrelsen ikke havde løftet denne bevisbyrde, og at der som følge heraf forelå et brud på klas­sificeringsaftalen.  Da bruddet ikke kun var af or­densmæssig karakter, og da det var en skærpende om­stændighed, at der på samme tids­punkt blev ført forhandlinger mellem parterne om andre brud på klassificeringsaftalen, som resulte­rede i, at Moderniseringsstyrelsen forligsmæssigt accepterede at betale en bod på 150.000 kr.,  blev den forskyldte bod efter en samlet vurdering fast­sat til 150.000 kr.