Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 20-04-2016

Sag nr. AR2013.0679

Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Fredensborg VVS Teknik A/S.

Virksomhed skulle opgøre og udbetale manglende sygeløn, der i tre lokalaftaler var fastsat i strid med overenskomsten, samt betale en bod

 En virksomhed havde i en årrække udbetalt for lidt sygeløn til sine medarbejdere, der alle var medlemmer af Blik- og Rørarbejderforbundet. Sygelønnen var i tre lokalaftaler fastsat til et beløb, der lå under lønnen for normalt produktivt arbejde. Det var ubestridt, at bestemmelserne om sygeløn var i strid med den gældende VVS overenskomst, og virksomheden havde derfor under sagens behandling taget bekræftende til genmæle over for klagers krav om efterbetaling for 3 navngivne medarbejdere, som klager havde opgjort kravene for.

Klager havde derudover nedlagt påstand om, at den indklagede virksomhed skulle anerkende, at den var forpligtet til at opgøre og efterbetale manglende sygeløn for nuværende og tidligere ansatte 5 år tilbage fra sagens anlæg med tillæg af procesrente og fremsende dokumentation herfor til klager. Indklagede gjorde heroverfor gældende, at denne påstand måtte afvises ex officio af Arbejdsretten som værende for vidtgående, idet det måtte påhvile klager at dokumentere sit krav og indhente de nødvendige oplysninger fra sine medlemmer. Der var endvidere spørgsmål om, hvorvidt både virksomheden og TEKNIQ som følge af overenskomstbruddet skulle betale en bod.

Arbejdsretten udtalte, at der klart og ubestridt var tale om et overenskomstbrud. Blik- og Rørarbejderforbundet havde fremlagt dokumentation for, at tre medarbejdere konsekvent havde fået udbetalt sygeløn efter lokalaftalerne og således i strid med overenskomsten, og det var ubestridt, at virksomheden generelt i de omtvistede år havde udbetalt sygeløn i overensstemmelse med lokalaftalerne. Det måtte anses for godtgjort, at der bestod krav fra alle medarbejdere, der havde fået udbetalt sygeløn. Det eneste, der herefter udstod, var den økonomiske opgørelse af kravet. Alle de berørte medarbejdere var medlemmer af Blik- og Rørarbejderforbundet, og det måtte lægges til grund, at virksomheden havde de fornødne oplysninger om sygefravær og udbetalt løn. Under de foreliggende omstændigheder fandt Arbejdsretten, at virksomheden var nærmest til at opgøre og udbetale den manglende sygeløn, og klagers påstand herom blev derfor taget til følge.

Virksomheden skulle som følge af overenskomstbruddet betale en bod på 25.000 kr., mens Arbejdsretten fandt, at TEKNIQ ikke havde pådraget sig et organisationsansvar, da det ikke var godtgjort, at der på fællesmødet forelå det fornødne grundlag for at give virksomheden et pålæg som krævet af klager. Arbejdsretten frifandt derfor TEKNIQ for påstanden om bodsansvar.