Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 15-02-2016

Sag nr. AR2014.0659

Landsorganisationen i Danmark for 3F mod GLS-A for Rosa ApS.

På grund af særligt formildende omstændigheder ikke bod for overtrædelse af bestemmelse om kontrolbesøg

Ordlyden af bestemmelsen om kontrolbesøg i parternes overenskomst indebærer ikke, at organisationerne ved deres repræsentanter kun må foretage kontrol på arbejdspladserne én gang om året, og en sådan begrænsning sås heller ikke at være fastslået som en kutyme. Efter ordlyden var det heller ikke en betingelse for at kræve kontrolbesøg, at organisationerne giver en begrundelse for anmodningen. Det følger imidlertid af almindelige aftaleretlige principper om loyalitet over for medkontrahenten, at der kun anmodes om kontrolbesøg, når der foreligger en saglig begrundelse. I det foreliggende tilfælde fandtes der efter bevisførelsen at have været en saglig begrundelse for at anmode om et nyt kontrolbesøg i juni 2014 selvom der havde været gennemført et uproblematisk kontrolbesøg i februar. Virksomheden havde imidlertid ved at anmode om en begrundelse for det ny kontrolbesøg i stedet for at aftale et tidspunkt for det overtrådt overenskomstens bestemmelse om kontrolbesøg på en som udgangspunkt bodspådragende måde, jf. herved arbejdsretslovens § 12, stk. 1. Der forelå imidlertid en række nærmere angivne forhold, der efter retsformandens opfattelse indebar, at bod skulle bortfalde i henhold til lovens § 12, stk. 6, og efter retsformandens henstilling forligte parterne sagens således, at klager hævede den.