Spring over hovedmenu

Dom af 23-06-2017

Sag nr. TR2015.0003

Offentligt Ansattes Organisationer for HK Stat (Trafik & Jernbane) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Trafikstyrelsen.

Tjenestemandsansatte lufthavnsmedarbejdere havde ikke krav på at blive omfattet af aftale om ny løn.

I 2007/2008 indgik den daværende Trafikstyrelse (for Jernbane og Færger) en aftale om "nyt lønsystem for tjenestemænd ansatte i Trafikstyrelsen inden for HK/Stat, Trafik og Jernbanes forhandlingsområde". Aftalen, der blev fornyet i 2013, havde til formål at gøre det muligt at overgå til et nyt lønsystem for tjenestemandsansatte kontormedarbejdere, der havde samme arbejdsopgaver som andre tjenestemænd, der var overgået til ny løn.

Ved en strukturændring i 2010 blev Statens Luftfartsvæsen og den tidligere Trafikstyrelse samlet i en ny fælles styrelse kaldet Trafikstyrelsen. Tjenestemændene fra det tidligere Statens Luftfartsvæsen, der gjorde tjeneste ved Bornholms Lufthavn, blev ved fusionen overført til "Trafikstyrelsen". Efter at have undersøgt, om disse tjenestemænd  ønskede at blive omfattet af aftalen om ny løn med mulighed for opnåelse af ret til tjenestemandspension med ekstra to skalatrin, anmodede  HK/Stat, Trafik og Jernbane i 2014 Trafikstyrelsen om, at der blev optaget forhandling herom.  Da Trafikstyrelsen afviste dette, anlagde HK/Stat, Trafik og Jernbane sag ved Tjenestemandsretten med påstand om, at Trafikstyrelsen skulle anerkende, at tjenestemænd inden for HK/Stat, Trafik og Jernbanes forhandlingsområde i Trafikstyrelsen har krav på at overgå til nyt lønsystem i henhold til aftalen.

Tjenestemandsretten fastslog, at lufthavne faldt uden for den tidligere Trafikstyrelses ressortområde, og at den indgåede aftale om ny løn derfor ikke omfattede tjenestemandsansatte lufthavnsmedarbejdere. Tjenestemandsretten fandt, at det forhold, at Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger fusionerede med Statens Luftfartsvæsen til en ny styrelse, ikke i sig selv indebar nogen udvidelse af dækningsområdet for den tidligere indgåede aftale om ny løn, og at dette gjaldt, uanset at man valgte at kalde den nye fælles styrelse for "Trafikstyrelsen". De lufthavnsansatte tjenestemænd blev derfor ikke ved fusionen overført til den styrelse, som aftalen om ny løn omfattede, men til den nye styrelse.

Efter bevisførelsen lagde Tjenestemandsretten til grund, at hverken Trafikstyrelsen eller HK/Stat, Trafik og Jernbane havde de tjenestemandsansatte lufthavnsmedarbejdere i tankerne, da man forhandlede og indgik aftale om fornyelse af aftalen om ny løn i 2013. Tjenestemandsretten fandt herefter, at der ikke var holdepunkter for at antage, at parterne ved fornyelsen af aftalen havde villet udvide aftalens dækningsområde til også at omfatte disse tjenestemænd. HK/Stat, Trafik og Jernbane havde da heller ikke ved henvendelsen til Trafikstyrelsen i 2014 påberåbt sig, at der var sket en sådan ændring, men havde derimod anmodet om, at der blev optaget forhandling om overførsel af de tjenestemandsansatte medlemmer ved Bornholms Lufthavn til aftalen om ny løn.

Tjenestemandsretten fandt det herefter ikke godtgjort, at de lufthavnsansatte tjenestemænd var omfattet af aftalen om ny løn, hvorfor indklagede blev frifundet.