Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 12-01-2017

Sag nr. AR2015.0035 Oliver Talevski

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Kommunernes Landsforening (KL) for Horsens Kommune

En kommunes overtagelse af en kørselsopgave fra en tidligere underleverandør udgjorde virksomhedsoverdragelse

Sagen angik, om der forelå virksomhedsoverdragelse i en situation, hvor en kommune havde over­taget den lovmæssige forpligtelse til at køre med syge og invaliderede elever.

Kommunen havde fra den underleverandør, der havde udført kørselsopgaven, overtaget næsten alle chaufførerne, og kommunen havde via sin sædvanlige forhandler købt 15 af den tidligere underleve­randørs 22 busser. Kørslen blev påbegyndt samme dag, som underleverandøren gik konkurs.

Arbejdsretten udtalte, at det ikke kunne lægges til grund, at chaufførerne var blevet opsagt og frit­stil­let, og at deres ansættelsesforhold under alle omstændigheder ikke kunne anses for reelt ophørt, da kommunen overtog kørselsopgaven. Arbejdsretten udtalte endvidere, at kommunens overtagelse af kørselsopgaven indebar overførsel af en økonomisk enhed, der bevarede sin identitet, og at der derfor var tale om virksomhedsoverdragelse. Arbejdsretten lagde herved navnlig vægt på, at der blev over­ført væ­sentlige fysiske elementer i form af 15 ud af 22 busser fra underleverandøren til kom­munen, og at det samme driftsmateriel således i det væsentlige blev stillet til rådighed for kom­munen. Dette gjaldt under de omstændigheder, der forelå i sagen, selv om der ikke var nogen aftale mel­lem kommunen og underleverandøren om at overtage busserne. Ar­bejds­retten inddrog også i sin vurdering, at kommunen overtog stort set alle de ansatte chauffører, idet kommu­nen ønskede, at det var de samme chauffører, som transporterede de samme elever, fordi det skabte gen­kendelighed, hvil­ket var vigtigt for de mange sårbare elever, der skulle befordres.