Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 16-05-2017

Sag nr. AR2016.0467 Jytte Scharling

LO for Dansk El-Forbund, Dansk Metal og 3F mod DA for DI for Sintex A/S

Sygefraværspolitik, hvorefter der som udgangspunkt skulle ske daglige sygemeldinger, var ikke misbrug af ledelsesretten

Sagen angik, om en virksomhed, som i sin sygefraværspolitik havde opstillet det krav, at medarbejderne telefonisk skulle meddele sygemelding for hver enkelt sygedag, havde handlet i strid med ledelsesretten og således i strid med Hovedaftalens § 4, stk. 1.

Det var under sagen oplyst, at sygefraværspolitikken blev administreret således, at det ved forventet længerevarende sygefravær aftaltes, at medarbejderen ikke skulle foretage daglige sygemeldinger, og at medarbejderne var bekendt med denne praksis.

Virksomheden beskæftigede sig med højteknologiske processer af betydelig kompleksitet og farlighed, og der var vanskeligheder forbundet med midlertidigt at lukke dele af produktionen ned. Arbejdet på virksomheden blev udført i treholdsskift.

Arbejdsretten udtalte, at det ved sygefravær af hensyn til en virksomheds drift i almindelighed må anses for tilstrækkeligt, at medarbejderen sygemelder sig på første sygedag, og det må anses for almindeligt og naturligt, at arbejdstageren giver arbejdsgiveren meddelelse om, hvornår vedkommende forventer igen at kunne møde på arbejde. Efter bevisførelsen lagde Arbejdsretten imidlertid til grund, at der gjorde sig sådanne ganske særlige produktionsmæssige forhold gældende på den indklagede virksomhed, at det var driftsmæssigt begrundet, at der ved begyndelsen af hvert skift skulle være kendskab til eventuelt sygefravær. Klager havde på denne baggrund ikke godtgjort, at virksomheden ved sin fraværspolitik, således som denne var administreret, havde handlet utilbørligt over for de ansatte og dermed misbrugt sin ledelsesret.