Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 05-12-2017

Sag nr. AR2017.0729 Lene Pagter Kristensen

Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Danish Crown A/S mod Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF for et antal medlemmer af dette forbund

Arbejdsnedlæggelse var dækket af konflikthåndtering, som havde fundet sted dagen forinden

Medarbejderne på et slagteri havde nedlagt arbejdet den 20. november 2017, idet de frygtede, at deres akkordaflønning blev ændret. Der blev afholdt fællesmøde den 21. november 2017, hvor arbejdstagersiden gav tilsagn om at ville genoptage arbejdet senest samme dag kl. 14.45. Morgenholdet, som mødte ind den 22. november 2017, gik trods pålægget ikke i arbejde eller nedlagde arbejdet på grund af utilfredshed med den måde, som tillidsrepræsentanten og nogle polske ansatte var blevet behandlet på under konflikten.

Arbejdsretten udtalte, at arbejdsnedlæggelserne den 22. november 2017 skete i umiddelbar tidsmæssig forlængelse af fællesmødet den 21. november 2017 og havde en sådan sammenhæng med de tidligere arbejdsnedlæggelser, at de måtte anses for dækket af den konflikthåndtering, som havde fundet sted på fællesmødet den 21. november 2017.

Lønmodtagersidens påstand om, at Arbejdsretten skulle afvise sagen i medfør af Hovedaftalens § 10, stk. 1, som følge af manglende afholdelse af fællesmøde, kunne derfor ikke tages til følge.