Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 06-02-2018

Sag nr. AR2017.0467

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I for ISS Facility Services A/S.

Afskedigelser fandtes ikke organisationsfjendtlige

Fagligt Fælles Forbund indklagede et rengøringsfirma for Arbejdsretten for organisationsfjendtlig virksomhed ved at have afskediget bl.a. to ansatte, der var medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, og som var i færd med at opstille til hvervet som tillidsrepræsentant og suppleant. Fagligt Fælles Forbund fik ikke medhold, da det lagdes til grund, at rengøringsselskabet af driftsmæssige grunde havde fundet det nødvendigt at foretage en personalereduktion, og at ledelsen ikke havde været vidende om hverken det forestående valg af tillidsrepræsentant eller medlemmernes kandidatur hertil. Det var herefter ikke godtgjort, at afskedigelserne skyldtes de pågældendes organisationstilhørsforhold.