Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 07-12-2018

Sag nr. AR2017.0433

Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I for Fjernvarme Fyn Distribution A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for FOA (advokat Peter Nisbeth)

Virksomhed kunne ved simpel opsigelse frigøre sig fra en af to tidligere overenskomster og hovedaftale ved indmeldelse i ny arbejdsgiverforening.


Sagen angik en virksomhed, der hidtil havde været omfattet af en serviceaftale med KL og som følge heraf var omfattet af to overenskomster, der var indgået mellem KL og FOA - Overens­komst for husassistenter og Overenskomst for kan­tineledere og rengøringsledere/-chefer. Efter at virksomheden var blevet indmeldt i Dansk Industri (DIO I), opsagde virksomheden serviceaftalen med KL. Sagen angik herefter for Arbejdsretten betingelserne for, at virksomheden efter indmeldelsen i Dansk Indu­stri kunne blive frigjort fra de to overenskomster indgået mellem KL og FOA og i tilknyt­ning hertil fra Hovedaftalen mellem KL og FOA m.fl. Spørgsmålet var navn­lig, om frigørelse fra disse overenskomster kunne ske ved simpel opsigelse af overenskomsterne, sådan som det var sket, eller om frigørelse i mangel af aftale med FOA kun kunne ske ved at iværksætte arbejdsstandsning (frigørelseskon­flikt).

Der var mellem parterne enighed om, at det arbejde i virksomheden, som var omfattet af Overens­komst for husassistenter, også var dækket af Industriens Overenskomst. Parterne var endvidere enige om, at Industriens Overenskomst ikke dækkede det område, der var omfattet af Overenskomst for kan­tineledere og rengøringsledere/-chefer. Arbejdsretten fandt det ikke dokumenteret, at sidstnævnte arbejdsområde i virksomheden var dækket af andre overenskomster, som DIO I har indgået med forbund eller grupperinger, der er medlem af LO.

På baggrund af en nærmere analyse af hovedaftalens bestemmelser om frigørelse og arbejdsretlig praksis - herunder Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag ARD 2009.0255 (Arriva) med omtale af voldgiftskendelse af 16. oktober 2006 og med omtale af Arbejdsrettens dom af 15. november 2007 i sag ARD 2007.067 (Unilever) - udtalte Arbejdsretten, at FOA ikke i medfør af hovedaftalen kunne kræve, at virksomheden som betingelse for at frigøre sig fra Overenskomst for husassistenter skulle iværksætte lockout med henblik på at give FOA mulighed for at fastholde overenskomstdækningen for et arbejdsområde, som det efter virksomhedens indmeldelse i DIO I tilkommer et andet LO-medlem, CO-Industri, at overenskomstdække gennem Industriens Overenskomst.

Virksomheden var derfor frigjort fra overenskomsten for husassistenter ved den skete opsigelse og overgangen til Industriens Overenskomst. I tilknytning hertil var virksomheden desuden frigjort fra Hovedaftalen mellem KL og FOA m.fl. for så vidt angår dette overenskomstområde.

Arbejdsretten udtalte for så vidt angår Overenskomst for kan­tineledere og rengøringsledere/-chefer, at virksomheden ikke var blevet frigjort for denne overenskomst ved den skete opsigelse.