Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 19-12-2019

Sag nr. AR2018.0346

Fagbevægelsens Hovedorganisation for FOA (advokat Ann-Beth Kirkegaard) mod KL (Kommunernes Landsforening) for Vesthimmerlands Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Krav om efterbetaling af manglende udbetalte løntillæg var ikke forældet

 Sagen angik, om et krav på efterbetaling af erfaringstillæg var forældet, fordi A eller hendes fagforening burde have opdaget, at hun ikke fik udbetalt erfaringstillæg i form af ekstra løntrin efter 2 og 4 års ansættelse.

 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere har ifølge Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter ret til erfaringstillæg efter 2 og 4 års sammenlagt beskæftigelse inden for overenskomstens område.

 A blev i november 2006 ansat som omsorgs- og pædagogmedhjælper i Løgstør Kommune (nu Vesthimmerlands Kommune). I forbindelse med lokale forhandlinger om visse kvalifikationstillæg i efteråret 2016 opdagede hendes fagforening, at A ikke havde fået udbetalt korrekt løn. Ved oprettelsen i kommunens lønsystem var der sket en fejl i registreringen, som gjorde, at A ikke senere hen automatisk fik udbetalt de pågældende erfaringstillæg.

 FOA rejste i november 2016 krav om efterbetaling af korrekt løn fra november 2008. Kommunen imødekom kravet tilbage til december 2011, men gjorde gældende, at den del af efterbetalingskravet, der lå mere end 5 år tilbage, var forældet i medfør af forældelseslovens § 4, stk. 1.

 Arbejdsretten udtalte, at i hidtidig retspraksis efter forældelsesloven af 1908 er sådanne vildfarelser blevet anset for at være af faktisk karakter med den virkning, at "utilregnelig uvidenhed" fører til en suspension af forældelsen, jf. herved UfR 1989.45 H og UfR 2007.2090 H. Denne retstilstand blev ikke ændret ved den nye forældelseslov, der trådte i kraft den 1. januar 2008. Arbejdsretten fandt på den baggrund, at A's ukendskab til, at hun ikke fik udbetalt erfaringstillæg, måtte karakteriseres som en faktisk vildfarelse.

 Arbejdsretten udtalte videre, at en arbejdsgiver har pligt til at beregne lønnen korrekt på baggrund af de oplysninger, den ansatte har givet, og A havde således rimelig grund til at forvente, at kommunen levede op til denne pligt. De omhandlede tillæg for henholdsvis 2 og 4 års erfaring var ikke knyttet til en særlig indsats, som lå ud over A's almindelige forpligtelser, men var alene knyttet til længden af hendes ansættelse. Arbejdsretten fandt, at A på denne baggrund ikke havde en særlig anledning til at kontrollere, om hendes løn var korrekt beregnet, herunder om hun fortsat var placeret på det rigtige løntrin i henhold til overenskomsten.

A burde derfor ikke før november 2016 have vidst, at hun ikke fik udbetalt korrekt løn.

Arbejdsretten udtalte videre, at A's fagforening ikke som følge af nogle personalelister, der bl.a. indeholdt visse oplysninger om medarbejdernes - herunder A's - lønforhold, som fagforeningen modtog fra kommunen i forbindelse med lokale lønforhandlinger, burde have opdaget, at A ikke fik de erfaringstillæg, som hun havde krav på efter overenskomsten.

Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt havde derfor været suspenderet i medfør af forældelseslovens § 3, stk. 2. A's efterbetalingskrav for perioden fra 2008 til 2011 var derfor ikke forældet.