Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 24-05-2019

Sag nr. AR2018.0071

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Dansk El-Forbund og Fagligt Fælles Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for JKS A/S (advokat Søren Møller-Rasmussen)

Vikarbureaus sygefraværspolitik udgjorde ikke misbrug af ledelsesretten

Sagen angik, om en retningslinje om telefonisk daglig sygemelding, som vikarbureauet JKS A/S indførte i 2009, udgjorde misbrug af ledelsesretten.

Arbejdsretten udtalte, at ledelsesretten efter arbejdsretlig praksis skal udøves sagligt, driftsmæssigt velbegrundet og proportionalt.

Arbejdsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at retningslinjen blev indført for at give JKS sikrere viden om de personaleressourcer, virksomheden hver dag havde til rådighed. Arbejdsretten udtalte endvidere, at det ikke var godtgjort, at retningslinjen var blevet indført for at presse medarbejderne til at møde op hos vikarbureauets kunder, selv om de var syge.

Efter bevisførelsen lagde Arbejdsretten til grund, at retningslinjen i praksis blev praktiseret således, at den reelt alene var rettet mod tilfælde, hvor det var uklart, om den pågældende medarbejder ville være rask og klar til at genoptage arbejdet dagen efter. Arbejdsretten lagde endvidere til grund, at virksomheden i sådanne tilfælde havde et særligt planlægningsmæssigt behov for sikker og tidligst mulig afklaring under hensyn til den nødvendige dialog med kundevirksomhederne. Arbejdsretten fandt endvidere, at telefonisk kontakt i disse tilfælde var egnet til at forebygge misforståelser.

Arbejdsretten fandt på den baggrund, at det ikke var godtgjort, at JKS ved retningslinjen om telefonisk daglig sygemelding havde handlet utilbørligt over for medarbejderne og dermed misbrugt sin ledelsesret.