Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 30-04-2019

Sag nr. AR2018.0089

Fagbevægelsens Hovedorganisation for HK Kommunal (advokat Maria Muñiz Auken) mod Kommunernes Landsforening for Vejen Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Bortvisningssag skulle behandles i det fagretlige system og ikke ved de almindelige domstole

Sagen ved Arbejdsretten angik, i hvilket forum en bortvisningssag skulle behandles, når den bortviste medarbejder var omfattet af den mellem KL og HK Kommunal indgåede overenskomst for administration og IT mv.

Arbejdsretten udtalte, at bestemmelser i en overenskomst om opsigelsesvarsler i mangel af holdepunkter for andet må anses for gjort til en del af overenskomsten, også selv om bestemmelserne henviser til eller gentager ufravigelige regler i lovgivningen. Arbejdsretten fandt, at funktionærlovens opsigelsesvarsler var gjort til en del af parternes overenskomst, og at dette gjaldt alle ansatte, der var omfattet af overenskomsten, uanset om de var omfattet af funktionærlovens funktionærbegreb.

Den underliggende sag, der vedrørte påstået uberettiget bortvisning af en ansat, angik derfor en tvist om, hvorvidt arbejdsgiveren havde undladt at respektere overenskomstens § 25 om opsigelsesvarsler. Sagen var dermed omfattet af arbejdsretslovens § 9, stk. 1, nr. 2, eller § 21, nr. 2, og kunne derfor som udgangspunkt ikke anlægges ved de almindelige domstole, jf. arbejdsretslovens § 11, stk. 1, og § 22, stk. 1.

Arbejdsretten fandt endvidere, at overenskomstens § 25 måtte fortolkes således, at bestemmelsen omfatter alle afskedigelser inklusive bortvisninger, og at en sag om bortvisning, både for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt bortvisningen  er retmæssig og spørgsmålet om en eventuel godtgørelse for usaglig afskedigelse, dermed skal indbringes for et afskedigelsesnævn nedsat i henhold til overenskomstens § 25, stk. 5, når medarbejderen har været uafbrudt beskæftiget hos ansættelsesmyndigheden i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor bortvisningen meddeles. Såfremt medarbejderen har været beskæftiget hos ansættelsesmyndigheden i mindre end 8 måneder på det tidspunkt, hvor bortvisningen meddeles, skal sagen indbringes for en faglig voldgift nedsat i henhold til § 12 i den mellem KL og HK Kommunal indgåede hovedaftale. Arbejdsretten udtalte endeligt, at sagen ikke kan behandles ved de almindelige domstole, når sagen kan behandles fagretligt, medmindre betingelserne herfor i arbejdsretslovens § 11, stk. 2, er opfyldt.