Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 10. maj 2019 10-05-2019

Sag nr. AR2018.0680 og AR2019.0014

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for JacksonAdapt SP. Z.O.O og Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Errigal ApS.

Formalitetsafgørelse vedrørende Arbejdsrettens kompetence

Klager havde i to sager, der vedrørte udenlandske medarbejdere, nedlagt påstand om bod for bl.a. manglende eller for sen betaling af løn. I de for sagerne relevante overenskomster fremgik enslydende bl.a., at "Hvis der ikke under organisationsmødet umiddelbart kan opnås enighed om, hvorvidt overenskomstens bestemmelser overholdes, kan udvalget tiltrædes af en af arbejdsretten fast udpeget opmand med henblik på afsigelse af en voldgiftskendelse hurtigst muligt." Indklagede gjorde gældende, at bestemmelsen indebar, at den i bestemmelsen nævnte faglige voldgiftsret har enekompetence til at behandle og afgøre sager om brud på udenlandske medarbejderes løn- og ansættelsesforhold, herunder til at udmåle bod for overtrædelse af overenskomsten, hvorfor sagerne for så vidt skulle afvises fra Arbejdsretten.

Arbejdsretten fandt ikke, at den faglige voldgiftsret, der er nævnt i bl.a. Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomstens § 70 og Bygningsoverenskomstens § 76, har enekompetence til at udmåle bod for overtrædelse af overenskomsterne i sager om brud på udenlandske medarbejderes løn- og ansættelsesforhold og bestemte, at sagerne kunne fremmes ved Arbejdsretten.